موضع کارفرمایان درمورد “حق اعتصاب” و سازمان بین المللی کار

بخشنامه شماره :  ۲۱۰- ۱۳۳۲۱

مورخ  :  ۱۴/۶/۱۳۹۱

اعضاء محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

موضوع – حق اعتصاب

 

پس از سلام ،

همانگونه که مستحضریـد در بسیاری از کشورها ، حق اعتصاب بعنـوان یک حق ملی برسمیـت شناختـه می شود. اما در سطح بین المللی ، مقاوله نامه ای از سوی سازمان بین المللی کار وجود ندارد که به روشنی ناظر بر حق اعتصاب باشد. بدون توجه به سکوت مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار درخصوص این مسئله ، حق اعتصاب همچنان توسط کمیته کارشناسان در تعبیر آنان از مقاوله نامه شماره ۸۷  تفسیر خواهد شد، که آزادی انجمن را مورد ملاحظه قرار می دهد.

زمانیکه مقاوله نامه شماره ۸۷ آزادی انجمن ها جهت تصویب مورد بحث و بررسی قرار گرفت ، موضوع حق اعتصاب پیشنهاد شد ولی مورد تائید قرار نگرفت و  اصلاحیه بعدی یا الحاقیه ای نیز به مقاوله نامه شماره ۸۷ منضم نشد تا به وضوح حق اعتصاب را بعنوا ن موضوعی مستقل در مقاوله نامه برسمیت بشناسد.

لذاباتفسیرهای ارائه شده ازسوی کمیته کارشناسان، مدتی طولانی موضع کارفرمایان بدینگونه بوده است که:

 

  1. ۱٫        متن مقاوله نامه شماره ۸۷ آزادی انجمن ها مبنایی  برای تفسیر مفصل کارشناسان در خصوص حق اعتصاب فراهم نمی سازد
  2. ۲٫       به کارشناسان اختیاراتی داده نشده که حیطه عمل هیچ نوع از سندهای سازمان بین المللی کار را توسعه دهند یا از مواضع تعیین خط مشی  پشتیبانی کنند که  دولت ها ،کارفرمایان و کارگران بر روی آن توافقی نداشته اند.

 

با ذکر این مقدمه و در جریان یکصدویکمین کنفرانس بین المللی کار ، که در خردادماه سال جاری در شهر ژنو برگزار شد ، کمیته اجرای استانداردها  گزارش “کمیته کارشناسان را در مورد”حق اعتصاب” و در قالب مقاوله نامه شماره ۸۷-آزادی انجمن ها شدیداً به چالش کشید. به گونه ای که مقاومت گروه کارفرمایان درکمیته استاندارد ها و در مقابل گزارش “کمیته کارشناسان” تا آنجا ادامه یافت که حصول توافق میان دو گروه کارگر و کارفرمای کمیته استانداردهای کنفرانس در مورد نهایی سازی “لیست کشورها” برای طرح در صحن کمیته استانداردها را غیر ممکن ساخت و فهرستی در نیامد . این موضوع از دید سازمان بین المللی کار نیز یک رویداد بی سابقه در تاریخچه کنفرانس ها بود.

بر این اساس گروه کارفرمایان امسال نیز مانند سال های پیش بر مواضع خود ایستادند و بیانیه ای را به نمایندگی از طرف سازمان بین المللی کارفرمایان ، در قبال گزارش کمیته استاندارد ها در مورد “حق اعتصاب” و در چارچوب مقاوله نامه ۸۷  به عنوان مخالفت منتشر کردند .

در اعتراضیه گروه کارفرمایان (متن انگلیسی آن پیوست می باشد)آمده است که کمیته کارشناسان فقط میتواند در چارچوب وظایف مشخص خود به چگونگی اجرای مقاوله نامه ها در کشور های ملحق بپردازد و نه آنکه مفاد و الزامات مقاوله نامه ها را به تشخیص خود تعبیر و تفسیر نمایند زیرا این کار خارج از حیطه اختیارات کمیته کارشناسان است مگر آنکه اختیارات مورد توافقی از طرف دولت ها ، کارفرمایان و کارگران ، به آنها داده شده باشد. کاری که سال ها این کمیته در مورد “حق اعتصاب” از مقاوله نامه ۸۷ به عمل آورده و ابراز داشته که حق اعتصاب در این مقاوله نامه آمده در حالیکه گروه کارفرمایان معتقد است که مقاوله نامه مزبور هیچ مفاد و الزاماتی ، چه ضمنی و چه به صراحت، از حق اعتصاب در بر ندارد. گروه کارفرمایان در موضع گیری صریح خود تصریح نموده است که حق اعتصاب با توجه به وضعیت خاص هر کشور فقط توسط قوانین و مقررات آن کشور تدوین و تعیین و تصویب شده است.

اینک با این تفاسیر و از آنجائیکه موضع گیری مزبور، از نظرات و مواضع سازمان بین المللی کارفرمایان و این کانون عالی می باشد ، از آن تشکل محترم تقاضا می گردد درخصوص مقوله حق اعتصاب و موضع گیری مزبور اگر نظری دارند نظرات خود را به دبیرخانه این کانون عالی ارسال دارند، و اگر هم با این بحث موافق هستند و نظری ندارند،جهت حمایت از گروه کارفرمایان موضع گیری خود را اعلام دارند تا به سازمان مربوط منعکس گردد.

کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران از کلیه اعضای خود، از جمله آن تشکل محترم تقاضا دارد که موضع گیری مزبور را اولاً، به صورت گسترده بین اعضای خود منتشر و منعکس کنند دوماً، متن مکتوب موضع گیری مزبور را در سایت های خود در دسترس قرار دهند سوماً، ادارات کار متبوع خود را از موضع گیری کارفرمایان در مورد حق اعتصاب مطلع سازند و آخر اینکه، در گفتگوها و مذاکراتشان با رسانه های ملی و افراد کلیدی و شاخص برمواضع اتخاذ شده کارفرمایی تصریح و تأکید ورزند زیرا نهاد های کارگری درخصوص تعبیر و تفسیر خود از حق اعتصاب مشغول رایزنی با اعضای خود، با دولت ها و سازمان های کارفرمایی هستند . لذا ضروری و اجتناب ناپذیر است که سازمان های کارفرمایی نیز منطق حاکم بر موضع گیری خود را به صورت متحد و گسترده ترویج و ارتقاء بخشند .

قبلاً از همکاری صمیمانه آن تشکل محترم در این خصوص ، تشکر می گردد .

 

با تقدیم احترام

 محمد عطاردیان-دبیرکل

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.