کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

موضع كارفرمايان درمورد “حق اعتصاب” و سازمان بين المللي كار

بخشنامه شماره :  210- 13321

مورخ  :  14/6/1391

اعضاء محترم كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران

موضوع – حق اعتصاب

 

پس از سلام ،

همانگونه كه مستحضريـد در بسیاری از کشورها ، حق اعتصاب بعنـوان یک حق ملی برسمیـت شناختـه می شود. اما در سطح بین المللی ، مقاوله نامه ای از سوی سازمان بین المللی کار وجود ندارد که به روشنی ناظر بر حق اعتصاب باشد. بدون توجه به سکوت مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار درخصوص این مسئله ، حق اعتصاب همچنان توسط کمیته کارشناسان در تعبير آنان از مقاوله نامه شماره 87  تفسیر خواهد شد، که آزادی انجمن را مورد ملاحظه قرار می دهد.

زمانيكه مقاوله نامه شماره 87 آزادي انجمن ها جهت تصويب مورد بحث و بررسي قرار گرفت ، موضوع حق اعتصاب پیشنهاد شد ولي مورد تائید قرار نگرفت و  اصلاحیه بعدی یا الحاقيه اي نيز به مقاوله نامه شماره 87 منضم نشد تا به وضوح حق اعتصاب را بعنوا ن موضوعی مستقل در مقاوله نامه برسمیت بشناسد.

لذاباتفسيرهاي ارائه شده ازسوي كميته كارشناسان، مدتی طولانی موضع کارفرمایان بدینگونه بوده است که:

 

  1. 1.        متن مقاوله نامه شماره 87 آزادي انجمن ها مبنایی  برای تفسیر مفصل کارشناسان در خصوص حق اعتصاب فراهم نمی سازد
  2. 2.       به کارشناسان اختیاراتی داده نشده که حیطه عمل هیچ نوع از سندهاي سازمان بین المللی کار را توسعه دهند یا از مواضع تعیین خط مشی  پشتیبانی کنند که  دولت ها ،کارفرمایان و کارگران بر روی آن توافقی نداشته اند.

 

با ذكر اين مقدمه و در جریان يكصدويكمين کنفرانس بین المللی کار ، كه در خردادماه سال جاري در شهر ژنو برگزار شد ، كميته اجراي استانداردها  گزارش “کمیته کارشناسان را در مورد”حق اعتصاب” و در قالب مقاوله نامه شماره 87-آزادی انجمن ها شديداً به چالش کشید. به گونه ای که مقاومت گروه کارفرمایان درکمیته استاندارد ها و در مقابل گزارش “کمیته کارشناسان” تا آنجا ادامه یافت که حصول توافق میان دو گروه کارگر و کارفرمای کمیته استانداردهای کنفرانس در مورد نهایی سازی “لیست کشورها” برای طرح در صحن کمیته استانداردها را غیر ممکن ساخت و فهرستی در نیامد . این موضوع از ديد سازمان بين المللي كار نيز یک رویداد بی سابقه در تاریخچه کنفرانس ها بود.

بر اين اساس گروه کارفرمایان امسال نيز مانند سال هاي پيش بر مواضع خود ايستادند و بيانيه اي را به نمايندگي از طرف سازمان بين المللي كارفرمايان ، در قبال گزارش کمیته استاندارد ها در مورد “حق اعتصاب” و در چارچوب مقاوله نامه 87  به عنوان مخالفت منتشر کردند .

در اعتراضيه گروه كارفرمايان (متن انگليسي آن پيوست مي باشد)آمده است که کمیته کارشناسان فقط میتواند در چارچوب وظایف مشخص خود به چگونگی اجرای مقاوله نامه ها در کشور های ملحق بپردازد و نه آنکه مفاد و الزامات مقاوله نامه ها را به تشخیص خود تعبیر و تفسیر نمایند زيرا این کار خارج از حيطه اختيارات كميته كارشناسان است مگر آنكه اختيارات مورد توافقي از طرف دولت ها ، كارفرمايان و كارگران ، به آنها داده شده باشد. کاری که سال ها این کمیته در مورد “حق اعتصاب” از مقاوله نامه 87 به عمل آورده و ابراز داشته که حق اعتصاب در اين مقاوله نامه آمده در حالیکه گروه کارفرمایان معتقد است که مقاوله نامه مزبور هیچ مفاد و الزاماتی ، چه ضمنی و چه به صراحت، از حق اعتصاب در بر ندارد. گروه کارفرمایان در موضع گیری صریح خود تصریح نموده است که حق اعتصاب با توجه به وضعیت خاص هر کشور فقط توسط قوانین و مقررات آن کشور تدوین و تعیین و تصویب شده است.

اينك با اين تفاسير و از آنجائيكه موضع گيري مزبور، از نظرات و مواضع سازمان بين المللي كارفرمايان و اين كانون عالي مي باشد ، از آن تشكل محترم تقاضا مي گردد درخصوص مقوله حق اعتصاب و موضع گيري مزبور اگر نظري دارند نظرات خود را به دبيرخانه اين كانون عالي ارسال دارند، و اگر هم با اين بحث موافق هستند و نظري ندارند،جهت حمايت از گروه كارفرمايان موضع گيري خود را اعلام دارند تا به سازمان مربوط منعكس گردد.

كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران از کلیه اعضای خود، از جمله آن تشكل محترم تقاضا دارد که موضع گیری مزبور را اولاً، به صورت گسترده بین اعضای خود منتشر و منعکس کنند دوماً، متن مکتوب موضع گیری مزبور را در سایت های خود در دسترس قرار دهند سوماً، ادارات كار متبوع خود را از موضع گیری کارفرمایان در مورد حق اعتصاب مطلع سازند و آخر اینکه، در گفتگوها و مذاکراتشان با رسانه های ملی و افراد کلیدی و شاخص برمواضع اتخاذ شده کارفرمایی تصریح و تأکید ورزند زيرا نهاد های کارگری درخصوص تعبیر و تفسیر خود از حق اعتصاب مشغول رایزنی با اعضای خود، با دولت ها و سازمان های کارفرمایی هستند . لذا ضروری و اجتناب ناپذیر است که سازمان های کارفرمایی نیز منطق حاکم بر موضع گیری خود را به صورت متحد و گسترده ترویج و ارتقاء بخشند .

قبلاً از همكاري صميمانه آن تشكل محترم در اين خصوص ، تشكر مي گردد .

 

با تقديم احترام

 محمد عطارديان-دبيركل

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.