شرکت در دو دوره آموزشی در مرکز آموزش تورین-ایتالیا

شرکت در دو دوره آموزشی در مرکز آموزش تورین-ایتالیا