کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

شرکت در دو دوره آموزشی در مرکز آموزش تورین-ایتالیا

شرکت در دو دوره آموزشی در مرکز آموزش تورین-ایتالیا