کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

درباره کانون

كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمائي ايران در يك نگاه

كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمائي ايران در اجراي ماده ۱۳۱ قانون كار مصوب سال۱۳۶۹ به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي انجمن هاي صنفي كارفرمائي و كانون هاي كارفرمائي سراسري و استاني و هدايت و راهنمائي آنان در زمينه هاي مختلف صنعتي ،حرفه اي و خدماتي ايجاد گرديد و پس از چند سال فعاليت غيررسمي ، سرانجام با تأكيد سازمان بين المللي كار به دولت ايران در سال ۱۳۷۸ به عنوان يك تشكل فراگير كارفرمائي غيرانتفاعي و غير سياسي به طور رسمي تأسيس گرديد .

كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمائي ايران از اتحاد بين انجمن هاي صنفي كارفرمائي و كانون هاي كارفرمائي سراسري بوجود آمده است و به موجب قانون در رأس هرم تشكيلات كارفرمائي كشور قرار دارد و جهت حمايت از كارفرمايان بخش هاي مختلف اقتصادي ، به

عنوان تنها نماينده بخش كارفرمائي ، در مذاكره با دولت و سازمان هاي داخلي و بين المللي مرتبط با حقوق و قوانين كار و تامين اجتماعي و ساير مسائل مرتبط با منافع كارفرمايان فعاليت مي نمايد .

هدف از ايجاد اين كانون عالي ، حفظ حقوق و دفاع از منافع مشروع و قانوني کلیه کارفرمایان و تشكل هاي كارفرمائي كشور و هماهنگ ساختن كوشش ها و فعاليت هاي مرتبط با بخش های صنعت ، حرفه و خدمات ، ايجاد انگيزه و حمايت از سرمايه گذاري هاي مولد ، ايجاد

زمينه هاي مطلوب براي همكاري و تبادل نظر و انتقال فن آوري و تجربيات لازم به منظوردست يابي به توسعه پايدار در كشور است …….منابع درآمد كانون عالي عبارتند از : وروديه ها ، حق عضويت ها ، هدايا و ساير كمك هاي داوطلبانه و درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي مورد تقاضاي اعضا، .

وظايف و اختيارات كانون عالي :

۱- اتخاذ تدابير و سياست هاي لازم در راستاي تشويق و هدايت صاحبان سرمايه به سرمايه گذاري براي توليد و ايجاد ارزش افزوده و بالابردن هرچه بيشتر توليد ناخالص ملي در جهت توسعه پايدار براساس مقررات جاري كشور

۲- كوشش و معاضدت در جهت استيفاي حقوق و خواست هاي مشروع و قانوني اعضاي كانون عالي و كليه كارفرمايان بخش هاي مختلف اقتصادي كشور

۳- ايجاد هماهنگي بين تشكل هاي مستقل كارفرمائي ، انجمن هاي صنفي و كانون هاي سراسري و استاني

۴- همكاري با دستگاه هاي اجرائي و مراجع دولتي و عمومي در جهت حسن اجراي قوانين و مقررات موضوعه

۵- انجام تحقيقات لازم به منظور مشاركت و ارائه نظرات كارشناسي در تهيه لوايح قانوني مربوط به كار و تامين اجتماعي ، مقررات صادرات و واردات ، ماليات ها و ساير قوانين و مقررات مرتبط با بخش هاي صنعت ، خدمات و حرف در كشور

۶- ارائه نظرات مشورتي حقوقي ، صنفي ، اقتصادي ، اجتماعي و غيره به وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و مؤسسات عمومي و خصوصي جهت حفظ حقوق اعضاء در سراسر ايران و در خارج از كشور

۷- ارائه نظرات مشورتي ، ارشادي و تكليفي به اعضاء در زمينه هاي روابط كار ، مسائل حقوقي ، صنفي ، خدماتي ، ايمني شغلي ، تامين اجتماعي و . . .

۸- تعيين و اعزام نمايندگان قانوني كارفرمايان به مراجع و مجامع قانوني داخلي و بين المللي

۹- انجام مذاكرات و انعقاد پيمان هاي دسته جمعي با كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري يا كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور و ساير تشكل هاي مرتبط

۱۰- شركت در مراجع تصميم گيري و مشاركت در بازنگري و اصلاح قوانين موجود در جهت گسترش حوزه فعاليت بخش خصوصي در راستاي شكوفائي اقتصاد ملي و توسعه پايدار كشور

۱۱- حضور فعال و مؤثر در تمامي مراجع تصميم سازي و تصميم گيري با اعمال حق راي قانوني از طريق اعزام نماينده به مراجع و شوراها ، مجامع داخلي و بين المللي و هيئت هاي مختلف از جمله : هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي ،شوراي عالي كار ، شوراي عالي اشتغال ، شوراي عالي تامين اجتماعي ، شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار ، شوراي كار مشاوره سه جانبه ملي ، همايش ملي كار ، كنفرانس بين المللي كار ، هيئت نظارت بر سازمان تامين اجتماعي ، هيئت هاي تشخيص مطالبات و حل اختلاف ، هيئت هاي بدوي و تجديد نظر بيمه اي و مالياتي در سازمان تامين اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارائي و . . . با رويكرد اصلاح قوانين و مقررات و بخش نامه ها براساس مقاوله نامه هاي (كنوانسيون هاي) پذيرفته شده بين المللي

۱۲- كمك به تأسيس شركت هاي تعاوني ، صندوق هاي تعاونی و قرض الحسنه و ايجاد امكانات مالي و رفاهي براي اعضاء

۱۳- ارتقاء سطح دانش اعضا از طريق ايجاد مراكز علمي و تحقيقاتي و همكاري با اين مراكز از طريق تنظيم ، تدوين و اجراي طرح ها و پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي

۱۴- ايجاد و حفظ ارتباط مستمر با سازمان ها و تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي در داخل و خــارج كشور و نيز مؤسسات و مراجع بين المللي در حوزه روابط كار ، مبادله اطلاعات و تجربه ها و . . .

۱۵- ايجاد بانك اطلاعاتي براي تمركز اطلاعات مربوط به صنايع و حرف در زمينه اشتغال ، سرمايه گذاري و توسعه بازارهاي داخلي و بين المللي

۱۶- بررسي و مطالعه راجع به توسعه صادرات صنعتي ، خدماتي ، حرفــه اي و انتخاب شيوه ها و الگو هاي مناسب براي ارائه به اعضاء

۱۷- مشاركت در تنظيم سياست ها و استراتژي هاي اقتصادي و صنعتي با وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ، عمومي و خصوصي و ارائه پيشنهاد ها و نظرات علمي ، فني و كارشناسي در موارد لازم

۱۸- كمك به ايجاد مؤسسات مالي و اعتباري براي تأمين منابع مالي مورد نياز اعضاي تحت پوشش از طريق پرداخت وام و اعطاي اعتبار به منظور خريد ماشين آلات و مواد اوليه و قطعات ، بخصوص جهت صدور محصولات داخلي با تأكيد بر صدور خدمات فني و مهندسي

۱۹- عهده دار شدن نمايندگي اعضاء در كليه مراجع و محاكم و انجام پي گيري هاي لازم در سازمان هاي داخلي و خارجي حسب درخواست عضو و با در نظر گرفتن امكانات كانون عالي

۲۰- قبول حكميت و داوري و رفع اختلافات بين اشخاص حقيقي و حقوقي در صورتي كه حداقل يكي از طرف هاي آن عضو كانون عالي باشد .

 

۲۱- كمك به تشكيل نمايشگاه هاي صنعتي ، حرفه اي و خدماتی

 

۲۲- برگزاري انواع سمينارها و همايش ها در جهت تحقق اهداف كانون عالي

 

۲۳-انجام كليه وظايفي كه براي تحقق اهداف كانون عالي در حدود قوانين و مقررات جاري به تصويب مجمع عمومي كانون عالي برسد

 

۲۴-برقراري تعامل و گفتگو با شركاي اجتماعي ( دولت و تشكل عالي كارگري )

 

۲۵-ارائه مشاوره و كمك به شكل گيري انجمن هاي صنفي كارفرمائي ، كانون هاي سراسري و استاني به منظور تقويت هرم تشكيلات كارفرمائي

 

۲۶- گسترش ارتباط و استفاده از تجربيات سازمان هاي بين المللي كارفرمائي در جهت دفاع از حقوق كارفرمايان كشور

 

۲۷-انجام پژوهش هاي تخصصي در امر عارضه يابي و شناسائي نيازها و مسائل و مشكلات كارفرمايان بخش هاي مختلف اقتصادي كشور جهت حل آنها از طريق ارائه راهكارهاي مناسب و . . .

 

این کانون عالی علاوه بر عضویت و حضور قانونی در شوراها و مجامع داخلی ، در ابعاد بین المللی نیز به عضویت سازمان های جهانی از جمله : سازمان بین المللی کار(ILO) ، سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE) ، کنفدراسیون منطقه ای کارفرمایان آسیا و اقیانوسیه (CAPE) ، اتحادیه کنفدراسیون های بخش خصوصی حوزه دریای سیاه و بحر خزر (UBCCE) و . . . پذیرفته شده و نمایندگان آن هم اکنون به عنوان عضو هیأت مدیره ، عضو هیئت بازرسان و یا عضو اصلی سازمان های یاد شده در تمامی اجلاس های عمومی و نیز بسیاری از گردهمائی های تخصصی ، دوره های آموزشی و . . . حضور می یابند و در گفتگوهای اجتماعی و تصمیم گیری های مربوط به طور فعال مشارکت می کنند.

كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمائي ايران از بدو تاسيس تاكنون حضور و دخالت قانونمند نمايندگان خود را در شوراها و مجامع مختلف اعمال كرده و به طور روز افزون در صدد عضویت و گسترش حق دخالت خود در مراجع قانوني ديگر است.

 

 

 

Iran Confederation of Employers’ Associations (ICEA) at a Glance

 

In compliance with Article ۱۳۱ of Labor Law adopted in ۱۹۹۰, Iran Confederation of Employers’ Associations was established in order to coordinate the activities of trade unions, the nation-wide and provincial employers’ association and to lead and guide them in various industrial and professional fields. After many years of unofficial activities, it was finally established officially with an emphasis made by the International Labor Organization (ILO) to the Iranian government in ۱۹۹۹ as a comprehensive non-profit and non-political trade association.

 

ICEA has been established as a union between the employers’ trade associations and nationwide and provincial employers’ centers. By virtue of law, ICEA is located at the peak of national employers’ structural pyramid. It supports the employers of various economic sectors and acts as the sole employer’s representative in negotiating with government, local and international organizations vis-à-vis law, labor and social security and other issues pertinent to employers’ interests.

 

The aims of ICEA are as follows:

 

To protect and defend the rights and safeguard the legitimate and statutory interests of employers association and all state entrepreneurs, to coordinate the efforts and those activities related to industries and professions, to motivate and support the productive investments, provide ideal grounds for cooperation, exchange of views and transfer of technology and related experiences in order to obtain sustainable development in the country.

 

The revenue sources of Iran Confederation of Employers’ Association are as follows:

 

Entries fees, membership fees, gifts and other volunteer grants as well as other revenues resulting from training and research project requested by the members.

 

Duties and powers of Iran Confederation of Employers’ Association:

 

۱.    To take measures and required policies for encouraging and leading the capital owners to invest in production, providing value added and increasing more NGP for sustainable production based on the state current rules.

 

۲.    To make efforts and help for the purpose of vindication of rights and legitimate requests of the Confederation members and all employers of various economic sections.

 

۳.    To coordinate between independent associations, trade unions and trans and provincial employers association.

 

۴.     To cooperate with executive organizations and public authorities for the well performance of related rules and regulations.

 

۵.    To carry out necessary research in order to participate and present expertise ideas for providing legal bills related to labor and social security, export and import regulations, taxes and other rules and regulations related to the industries and professions in the state.

 

۶.    To present legal, trade unions, economical, social, etc. advisory suggestions to the ministries as well as governmental organizations, public and private institutes in order to defend the rights of its members throughout Iran and abroad.

 

۷.    To present advisory, guidance and obligatory views to the members in the field of labor relations, legal issues, trade unions, service, occupational safety, social security, etc.

 

۸.    To determine and dispatch legal representatives to the local and international legal authorities and conferences.

 

۹.    To negotiate and draw up a collective agreement with the confederation of employees associations, Confederation of Islamic Labor Council and other relevant associations.

 

۱۰.To participate at decision making summits and participate at revising the current law in order to expand the activities of private sector in line with the flourishing of the national economy and sustainable development.

 

۱۱.To have active and effective participation at making and taking decision summits using its legal voting right through dispatching its representative to the authorities and councils, local and international conferences, various labor courts, including: board of discretion and dispute settlement, Ministry of Labor and Social Affairs, Supreme Labor Council, Supreme Employment Council, The Supreme Council of Social Security, The Supreme Council of labor Technical Safety and Health, The Supreme Council of National Tripartite Council, National Labor Conference, International Labor Conference, Supervisory Board of Social Security Organization, Claims discretion and dispute settlement board, Insurance and Tax Inferior and Applets Board in Social Security Organization, and Ministry of Economics and Finance, etc., having the approach of revising the rules and regulations and circulations based on the accepted international conventions.

 

۱۲.To assist establishment of cooperative companies, cooperative and Qarz-o-lhasaneh (interest free money loan) funds and provide financial and welfare facilities for the members.

 

۱۳. To promote the knowledge of members through establishing scientific and research centers and cooperate with these centers through regulating, compiling and carrying out research and study projects.

 

۱۴.To provide and have continuous relationship with employers and employees organizations and trade unions in and outside the country as well as international organizations and authorities in the field of labor relations, exchange of information and experiences, etc.

 

۱۵.Establishing databases for information concentration related to industries and professions in the filed of employment, investment and developing domestic and international markets.

 

۱۶.To study about the promotion of industrial, service and professional export and selecting suitable methods and models for presenting to the members.

 

۱۷.To participate in developing regulation of policies and economical and industrial strategies with the ministries and governmental, public and private organizations and present comments as well as scientific, technical and expertise idea if necessary.

 

۱۸.To help with the establishment of financial and credit fund for providing financial resources required by the members through paying loan and granting credit for the purpose of buying machineries, raw materials and spare parts, especially for exporting the local products emphasizing on the export of technical and engineering services.

 

۱۹.To undertake the representation of the members in all authorities, and courts and follow up the cases in local and international organizations requested by the members considering the facilities of the Confederation.

 

۲۰.To accept the arbitration and judgment and settlement of disputes between legal and individual entities in case that at least one of its parties to be member of the Confederation.

 

۲۱.To assist establishing professional and industrial exhibitions.

 

۲۲.Holding all kind of seminars and conferences to fulfill the Confederation’s goals.

 

۲۳.To carry out all duties adopted by general assembly of the Confederation for the fulfillment of the goals based on the current rules and regulations.

 

۲۴.To provide interaction and dialogue with the social partners (government and employees confederation).

 

۲۵.To provide consultancy and assist to form employers trade unions, the trans and provincial associations in order to strengthen employer’s organizations.

 

۲۶.To expand the relationship and utilizing the experiences of International Organizations of Employers in order to defend the rights of the state employers.

 

۲۷.To carry out technical researches in complication finding and recognizing the needs and problems of employers of various economic sections in order to solve them through suitable guidelines, etc.

 

Iran Confederation of Employers’ Association has proved its legal presence and interference in councils and various summits from the very beginning of establishment and is going to expand its involvement right in other legal boards.