کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

گزارش کنفرانس ها

گزارش يكصدمين كنفرانس بين المللي كار گزارش نشست مشورتي اجراي 
گزارش كيوتو - ژاپن گزارش يكصدويكمين كنفرانس بين المللي كار گزارش كنفرانس عالي بين المللي كارشايسته فدراسيون روسيه
گزارش يكصدو دومين كنفرانس بين المللي كار گزارش كسب و كار و مديريت زنان گزارش يكصدو سومين كنفرانس بين المللي كار گزارش يكصدو چهارمين كنفرانس بين المللي كار گزارش يكصدوپنجمين كنفرانس بين المللي كار
گزارش يكصدوششمين كنفرانس بين المللي كار