کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

آرشیو مطالب سایت

one script

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و فوق العاده كانون عالي1/6/1391

بخشنامه شماره : 210- 13201 تاريخ : 31/4/1391    اعضاي محترم كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمائي ايران  موضوع  :   برگزاري مجمع عمومي عادي به طور ...