آرشیو مطالب سایت

one script

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده کانون عالی۱/۶/۱۳۹۱

بخشنامه شماره : ۲۱۰- ۱۳۲۰۱ تاریخ : ۳۱/۴/۱۳۹۱    اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران  موضوع  :   برگزاری مجمع عمومی عادی به طور ...