کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

قانون كار

صفحه ۱- ماده ۱ الی ۹۵

قانون‌ كار(ماده ۱ الی ۶)؛
قرارداد كار(ماده ۷ الی ۱۳)؛
تعريف‌ قرارداد كار و شرايط‌ اساسي‌ انعقاد آن(ماده ۷ الی ۱۳)؛
تعليق‌ قرارداد كار ( ماده ۱۴ الی ۲۰ ) ؛
خاتمه‌ قرارداد كار( ماده ۲۱ الی ۲۸ )؛
جبران‌ خسارت ( ماده ۲۹ الی ۳۳ ) ؛
پرداخت‌ مزاياي‌ پايان‌ كار ( ماده ۲۹ الی ۳۳ ) ؛
شرايط‌ كار( ماده ۲۹ الی ۳۳ ) ؛
حق‌السعي( ماده ۳۴ الی ۵۰ )‌؛
مدت ( ماده ۵۱ الی ۶۱) ;
تعطيلات‌ و مرخصي‌ها( ماده ۶۲ الی ۷۴ )؛

شرايط‌ كار زنان‌( ماده ۷۵ الی ۷۸ )؛
موضوع تغییر مدت استراحت دوران بارداری، زایمان، شیردهی، از ۴ماه به ۶ماه

شرايط‌ كار نوجوانان( ماده ۷۹ الی ۸۴ )؛
حفاظت‌ فني‌ و بهداشت‌ كار( ماده ۸۵ الی )؛

صفحه ۲- ماده ۹۶ الی ۱۷۴

بازرسي‌ كار( ماده ۹۶الی ۱۰۶)؛
كارآموز و مراكز كارآموزي( ماده ۱۰۷الی ۱۱۱)‌؛
قرارداد كارآموزي( ماده ۱۱۲الی ۱۱۸)؛
اشتغال( ماده ۱۱۹)؛
اشتغال‌ اتباع‌ بيگانه( ماده ۱۲۰الی ۱۲۹)؛
تشكلهاي‌ كارگري‌ و كارفرمايي( ماده ۱۳۰الی ۱۳۸)؛
مذاكرات‌ و پيمانهاي‌ دسته‌جمعي‌ كار( ماده ۱۳۹الی ۱۴۶)؛
خدمات‌ رفاهي‌ كارگران( ماده ۱۴۷الی ۱۵۶)؛
مراجع‌ حل‌ اختلاف( ماده ۱۵۷الی ۱۶۶)‌؛
شورايعالي‌ كار( ماده ۱۶۷الی ۱۷۰)؛

صفحه ۳- ماده ۱۷۵ الی ۲۰۳

جرايم‌ و مجازاتها( ماده ۱۷۱الی ۲۰۳)؛