قانون کار

صفحه ۱- ماده ۱ الی ۹۵

قانون‌ کار(ماده ۱ الی ۶)؛
قرارداد کار(ماده ۷ الی ۱۳)؛
تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن(ماده ۷ الی ۱۳)؛
تعلیق‌ قرارداد کار ( ماده ۱۴ الی ۲۰ ) ؛
خاتمه‌ قرارداد کار( ماده ۲۱ الی ۲۸ )؛
جبران‌ خسارت ( ماده ۲۹ الی ۳۳ ) ؛
پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار ( ماده ۲۹ الی ۳۳ ) ؛
شرایط‌ کار( ماده ۲۹ الی ۳۳ ) ؛
حق‌السعی( ماده ۳۴ الی ۵۰ )‌؛
مدت ( ماده ۵۱ الی ۶۱) ;
تعطیلات‌ و مرخصی‌ها( ماده ۶۲ الی ۷۴ )؛

شرایط‌ کار زنان‌( ماده ۷۵ الی ۷۸ )؛
موضوع تغییر مدت استراحت دوران بارداری، زایمان، شیردهی، از ۴ماه به ۶ماه

شرایط‌ کار نوجوانان( ماده ۷۹ الی ۸۴ )؛
حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ کار( ماده ۸۵ الی )؛

صفحه ۲- ماده ۹۶ الی ۱۷۴

بازرسی‌ کار( ماده ۹۶الی ۱۰۶)؛
کارآموز و مراکز کارآموزی( ماده ۱۰۷الی ۱۱۱)‌؛
قرارداد کارآموزی( ماده ۱۱۲الی ۱۱۸)؛
اشتغال( ماده ۱۱۹)؛
اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه( ماده ۱۲۰الی ۱۲۹)؛
تشکلهای‌ کارگری‌ و کارفرمایی( ماده ۱۳۰الی ۱۳۸)؛
مذاکرات‌ و پیمانهای‌ دسته‌جمعی‌ کار( ماده ۱۳۹الی ۱۴۶)؛
خدمات‌ رفاهی‌ کارگران( ماده ۱۴۷الی ۱۵۶)؛
مراجع‌ حل‌ اختلاف( ماده ۱۵۷الی ۱۶۶)‌؛
شورایعالی‌ کار( ماده ۱۶۷الی ۱۷۰)؛

صفحه ۳- ماده ۱۷۵ الی ۲۰۳

جرایم‌ و مجازاتها( ماده ۱۷۱الی ۲۰۳)؛