کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

پنجمین مجمع انرژی منطقه اوراسیا

پنجمین مجمع انرژی منطقه اوراسیا