نشست سه جانبه در خصوص تاثیر بحران مالی بر وضعیت معیشت کارگران

نشست سه جانبه در خصوص تاثیر بحران مالی بر وضعیت معیشت کارگران