کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول