کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

همکاری و مشارکت در ساخت ۵۰۰هزار واحد مسکونی در عراق

همکاری و مشارکت در ساخت ۵۰۰هزار واحد مسکونی در عراق