کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

مجمع اقتصادی کارشناسی تامین منابع و سرمایه گذاری جهت به کارگیری از انرژی های پاک

مجمع اقتصادی کارشناسی تامین منابع و سرمایه گذاری جهت به کارگیری از انرژی های پاک