اجلاس دو روزه پاریس تحت عنوان جهانی شدن و آینده قانون کار

اجلاس دو روزه پاریس تحت عنوان جهانی شدن و آینده قانون کار