آئین نامه شورای مشاوره سه جانبه ملی

بسمه تعالی
آئین نامه شورای مشاوره سه جانبه ملی

فصل اول کلیات
ماده۱- به منظور ایجاد همکاری و هماهنگی بین دولت و سازمان های کارفرمایی و کارگری و یافتن راه حل های صحیح و منطقی برای مسائل مربوط به کار و امور اجتماعی , اقتصادی کار , شورای کار , مشاوره سه جانبه ملی , تشکیل خواهد شد .
ماده۲- شورای کار مشاوره سه جانبه ملی در این آئین نامه شورا نامیده خواهد شد .
ماده۳- محل تشکیل جلسات شورا در وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود .
فصل دوم – چگونگی تشکیل شورا و اعضاء آن
ماده۴- شورا از نمایندگان گروه های زیر تشکیل می شود :
الف) نمایندگان دستگاه های دولتی
ب) نمایندگان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران
پ)نمایندگان کانون عالی شورای اسلامی کار
(اعضای گروه دولت)
ماده۵- نمایندگان دستگاه های دولتی , که گروه دولتی نامیده می شوند , جمعاً ۵ نفر به شرح زیر می باشند :
الف- وزیر کار و امور اجتماعی (یا معاون وی)به عنوان عضو و رئیس شورا
ب-۴ عضو ارشد دولتی به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی
ج- در صورت اداره جلسه توسط معاون وزیر کار و امور اجتماعی , یکی از اعضای علی البدل دولت با حق رأی در جلسه شرکت می کند .
(اعضای گروه کارفرمایی)
ماده۶ – نمایندگان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان کشور که گروه کارفرمایی نامیده می شوند , جمعاً ۵ نفر به شرح زیر می باشند :
الف- رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور
ب-۴ نفر عضو ارشد کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی با معرفی کانون مزبور .
ج- ۵ عضو علی البدل به انتخاب کانون
(اعضای گروه کارگر)
ماده۷- نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار که گروه کارگری نامیده می شوند , مشتمل بر ۵ نفر به شرح زیر می باشند :
الف- رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور
ب- ۴ نفر عضو ارشد کانون با معرفی کانون عالی شورا های اسلامی کار
ج- ۵ نفر عضو علی البدل به انتخاب کانون
(معاونین شورا)
تبصره : شورا دارای دو معاون از گروه کارگر و کارفرما به انتخاب هر گروه خواهد بود .

(مشاورین)
ماده۸- هر یک از اعضای شورا می تواند حداکثر یک نفر مشاور برای خود انتخاب و لااقل یک هفته قبل از تشکیل شورا به دبیرخانه معرفی نماید .
حضور مشاورین در جلسات شورا و جلسات کمیسیون ها بدون حق رأی بلامانع خواهد بود .
(اعلام تشکیل شورا)
ماده۹- تاریخ تشکیل شورا لااقل ۱۵ روز قبل از وقت مقرر به اطلاع دستگاه های دولتی و سازمان های کارفرمایی و کارگری از طریق دبیرخانه خواهد رسید .
ماده۱۰- شورا, بر اساس اعلام دبیرخانه , هر سه ماه یک بار نشست رسمی خواهد داشت .در صورت ضرورت , با تایید ریاست شورا, جلسات فوق العاده برگزار خواهد شد .
(هیئت رئیسه)
ماده۱۱- هیات رئیسه شورا به شرح زیر می باشند :
الف- رئیس شورا ( وزیر کار و امور اجتماعی )
ب- ۲نفر معاون رئیس , یک نفر به انتخاب اعضای کانون کارفرمایان و یک نفر به انتخاب اعضای کانون شورای اسلامی کار
ج- دبیر شورا : به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی
(ترکیب اخذ رأی و اکثریت )
ماده ۱۲-جلسات شورا با شرکت اعضا رسمیت می یابد , ولی برای آن که بتوان نسبت به اخذ رأی اقدام نمود , لااقل حضور۳ عضو از اعضا هر یک از گروه های دولت , کارفرما و کارگر شرکت کننده در شورا لازم است .
ماده۱۳- شورا با اجماع کامل اعضا درخصوص موضوعات مربوط تصمیم گیری خواهد کرد . زمانی که اجماع حاصل نشود , رئیس شورا موضوع را به رأی خواهد گذاشت . ملاک , حداکثر آراء به علاوه رأی رئیس شورا می باشد .
تبصره- تصمیمات و نظرات شورا برای اتخاذ تصمیم نهایی به مراجع مربوط منعکس خواهد شد .
(کمیته های تخصصی )
ماده۱۴- شورا می تواند برای بررسی هر یک از مسایلی که در دستور کار شورا قرار دارد , کمیته تخصصی با شرکت نمایندگان گروه های سه گانه و هر گروه سه نماینده برای هر کمیته (دولت , کارفرما و کارگر ) مطابق با شرایط ماده۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد .
نمایندگان گروه ها برای کمیته های تخصصی در هر مورد کتباً به دبیرخانه معرفی می شوند .
تبصره۱ : حضور یک عضو از اعضای اصلی هر گروه در هر کمیته الزامی است .
تبصره۲ : تصمیمات و نظرات کمیته یا کمیته ها توسط دبیرخانه جمع بندی و به شورا جهت اخذ تصمیم نهایی ارائه می شود .
(هیئت رئیسه کمیته ها )
ماده۱۵- هر یک از کمیته ها دارای یک نفر رئیس , یک نایب رئیس و یک نفر دبیر خواهد بود که در اولین جلسه کمیته انتخاب خواهند شد و یک نفر از دبیرخانه شورا با انتخاب دبیر شورا به کمیته مزبور ملحق خواهد شد .
تبصره – دبیر کمیته با رأی اکثریت اعضای کمیته انتخاب خواهد شد .
ماده۱۶- چنانچه رئیس و نایب رئیس کمیته در بعضی از جلسات حاضر نباشد , در اولین جلسه , نماینده گروه کارفرمایی و در جلسه بعد نماینده گروه کارگری اداره کمیته را بر عهده می گیرد و در جلسات بعد نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد و تمامی مصوبات با تایید وزیر کار و امور اجتماعی اعتبار خواهد داشت .
(ترتیب اخذ رأی و اکثریت در کمیته )
ماده۱۷- نحوه اخذ رأی در کمیته ها به همان ترتیب مقرر در ماده ۱۳ و۱۴ می باشد ولی چنانچه بین گروه دولت از یک طرف و دو گروه کارفرمایی و کارگری از طرف دیگر , اختلاف نظر باشد , موضوع در جلسه شورا مطرح و تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد .
(جلسات مشترک کمیته)
ماده۱۸- چنانچه مسائل مورد بحث در دو یا چند کمیته ارتباط و بستگی نزدیک با یکدیگر داشته باشد , بنابر تشخیص و توافق روسای کمیته های مزبور و رئیس شورا یک چند جلسه مشترک تشکیل خواهد شد , ولی مذاکراتی که در این کمیته ها به عمل می آید فقط جنبه تبادل نظر داشته و هر یک از کمیته ها تصمیم خود را جداگانه اتخاذ خواهد نمود , وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان رییس شورا موارد متخذه را جمع بندی و پس از تایید ابلاغ خواهد نمود .
ماده۱۹- آئین نامه تشکیل , نحوه اجرا و حدود اختیارات شوراهای مشاوره ملی استانی سه ماه پس از تاریخ تصویب این ‌آئین نامه تدوین , با ابلاغ وزیر کار و امور اجتماعی در استان ها به اجرا گذاشته خواهد شد .
ماده۲۰- این آئین نامه با ۲۰ ماده و ۶ تبصره در تاریخ در اولین جلسه شورا به تصویب شورای کار مشاوره سه جانبه ملی جمهوری اسلامی ایران رسید .

موافقت نامه تشکیل
شورای کار مشاوره سه جانبه ملی
در جمهوری اسلامی ایران
این موافقت نامه , که در تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۰۲ , برابر با ۲۵ تیر ماه ۱۳۸۱ در تهران به امضا رسید , شورای کار مشاوره ای سه جانبه ملی در جمهوری اسلامی ایران را که از این پس شورا نامیده می شود , وضعیت شرکای اجتماعی را تعیین می کند .
شرکای اجتماعی عبارتند از :
(الف)دولت یعنی وزارت کار و امور اجتماعی
(ب)کارفرمایان, یعنی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران (ICEA )
(ج)کارگران , یعنی کانون عالی شوراهای اسلامی کار جمهوری اسلامی ایران (ICILC)
این شرکای اجتماعی متعهد شدند در این شورا چالش های اقتصادی و اجتماعی پیش روی جمهوری اسلامی ایران مورد مشاوره قرار دهند و راهکارهای ممکن در جهت ارتقای توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرصت های اشتغال را برای همه مردم شناسایی کنند .
۱- ترکیب شورا
۱-۱. شورا از پانزده عضو تشکیل می شود , که نمایندگان دولت به تعداد پنج نفر و اتحادیه های کارفرمایی و کارگری هر یک پنج نماینده در این شورا خواهند داشت .
(الف)نمایندگان دولت , وزیر کار و امور اجتماعی به علاوه چهار عضو ارشد دولتی خواهند بود .
(ب) نمایندگان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران , دبیر کانون به علاوه چهار عضو ارشد کانون مزبور خواهند بود .
(پ) نمایندگان کانون عالی شورای اسلامی کار , رییس هیات مدیره آن به علاوه چهار عضو ارشد تشکل مزبور خواهند بود .
۲-۱. ریاست شورا بر عهده وزیر کار و امور اجتماعی می باشد . دو معاون رییس از سوی تشکل های کارفرمایی و کارگری فوق منصوب خواهند شد .
۳-۱. برای ارائه نظرات و عقاید کارشناسی در زمینه های خاص , شورا ممکن است از کارشناسان و مقامات دولتی ذی ربط به عنوان مشاور در جلسات دعوت به عمل آورد .
۴-۱. دوره فعالیت شورا دو سال می باشد . تغییر و تکمیل تعداد اعضاء در طول مدت دوره در صورت خروج اعضاء اصلی بلامانع خواهد بود . همچنین این شورا به تعداد اعضاء دارای عضو علی البدل است که از سوی سه گروه انتخاب خواهند شد .
۲- شیوه های کار
۱-۲. شورا دست کم هر سه ماه یک بار و سالانه چهار نشست رسمی برگزار خواهد کرد .
۲-۲. دبیرخانه شورا, وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود . رئیس شورا با مشورت اعضاء دستور کار جلسه را تعیین می نماید . دبیرخانه نگهداری و توزیع صورت جلسات را بر عهده دارد .
۳-۲. شورا با اجماع کامل اعضاء درخصوص موضوعات مربوطه تصمیم گیری خواهد کرد . در زمانیکه اجماع حاصل نشود , رئیس شورا موضوع را به رأی خواهد گذارد .ملاک, حداکثر آرا یعنی هشت عضو به علاوه رأی رئیس شورا می باشد .
۳- مقررات نهایی
۱-۳. رئیس شورا و معاونین وی مجاز هستند که به صورت مشترک اصلاحیه هایی را درخصوص مفاد این توافقنامه به شورا ارائه کنند و شورا قبول یا رد این اصلاحات را با اجماع کامل تصویب خواهند کرد .
۲-۳. شورا با مشارکت همه تشکلات مدنی کارگری و کارفرمایی بر اساس مفاد فصل هفتم قانون کار جمهوری اسلامی ایران , نظرات مشاوره ای خور را به مقامات ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم و تمهیدات قانونی ارائه خواهد کرد .

دولت کارفرما کارگر
مرتضی رجبی منوچهر اقبالی جبار علی سلیمیان
۲۵/۴/۸۱ ۲۵/۴/۸۱ ۲۵/۴/۸۱