کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

مجمع مشترک سالانه بنگاه های اقتصادی و تجاری ترکیه

مجمع مشترک سالانه بنگاه های اقتصادی و تجاری ترکیه