برگزاری مجمع عمومی کانون عالی در ۲۴ مهر ماه ۱۳۸۷

برگزاری مجمع عمومی کانون عالی در ۲۴ مهر ماه ۱۳۸۷