کنفرانس ۲ روزه شورای بازرگانی اروپای شرقی و اتحادیه اروپا

کنفرانس ۲ روزه شورای بازرگانی اروپای شرقی و اتحادیه اروپا