کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

مجمع اقتصادی کسب و کار آتن، پل ارتباطی اقتصاد و تجارت منطقه مدیترانه

مجمع اقتصادی کسب و کار آتن، پل ارتباطی اقتصاد و تجارت منطقه مدیترانه