کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

گردهمایی سه جانبه تحت عنوان ارتقای گفتگوهای اجتماعی و اصلاح روابط صنعتی از مرحله اکتشاف و فرآوری نفت و گاز تا توزیع آنها

گردهمایی سه جانبه تحت عنوان ارتقای گفتگوهای اجتماعی و اصلاح روابط صنعتی از مرحله اکتشاف و فرآوری نفت و گاز تا توزیع آنها