کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

دعوت به جلسه با حضور نمایندگان ILO

دعوت به جلسه با حضور نمایندگان ILO