کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

برگزاری نشست مشترک با هیات تجاری یونان در تهران

برگزاری نشست مشترک با هیات تجاری یونان در تهران