کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

آئین نامه شورای عالی کار

وزارت كار و امور اجتماعي

آئين نامه داخلي شوراي عالي كار
مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۶۸ شوراي عالي

ماده ۱ –جلسات شورايعالي كار, در وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل مي گردد . در صورت ضرورت حسب مورد با نظر وزير كار و امور اجتماعي در محل ديگري نيز تشكيل خواهد شد .
ماده۲ –جلسات عادي شورايعالي كار هر ماه يك بار بنا به دعوت و به رياست وزير كار و امور اجتماعي و يا معاون او تشكيل مي گردد . در موارد ضروري جلسات فوق العاده بنا به تشخيص و دعوت رئيس شورا تشكيل خواهد شد .
ماده۳ – اعضا شورا مركب از نه نفر مي باشد و جلسات آن با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسميت خواهد داشت , مشروط بر اينكه در هر جلسه ۲ نفر از گروه كارگر و ۲ نفر از گروه كارفرما حضور داشته باشند .
ماده۴- هر يك سه گروه نمايندگان كارگران , كارفرمايان و دولت داراي يك رأي بوده و چنانچه اكثريت آرا بين افراد يك گروه حاصل نشد , رأي انفرادي اخذ و آرا اكثريت اعضا حاضر در جلسه خواهد بود .
ماده ۵ – رئيس شورا مي تواند حسب ضرورت از مديران و كارشناسان واحدهاي مختلف در وزارت كار و امور اجتماعي و يا افراد ذيصلاح ديگر دعوت به عمل آورده . افراد مذكور بدون داشتن حق رأي و فقط به منظور اظهار نظر كارشناسي در جلسه شركت خواهند نمود . حضور نماينده رسانه هاي گروهي در جلسات شورايعالي كار با اجازه رئيس شورا بلامانع است .
ماده۶- دبير شورايعالي كار از بين كارمندان عالي رتبه وزارت كار و امور اجتماعي بنا به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب شوراي عالي كار تعيين مي گردد .
ماده۷- شورايعالي كار به ازاي يك دبيرخانه دائمي تحت سرپرستي دبير شورايعالي كار خواهد بود كه تهيه جلسات و همچنين صورت جلسات , دعوت از اعضا , تنظيم امور دفتري , لازم و حفظ و نگهداري و ثبت اوراق و اسناد و تهيه توجهات لازم براي دستور جلسات و اعلام آگهي تصميمات شورايعالي كار را به عهده دار خواهد بود .
تبصره۱- دبير شورا موظف است خلاصه مذاكرات و تصميمات شوراي عالي را در مور تجلسه قيد و آنرا به امضا اعضا برساند . آن بخش از مصوبات شوراي عالي كار كه براي افراد ايجاد حق و يا تكليف مي نمايد , با تشخيص رئيس شورا در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران براي اطلاع درج مي گردد .
تبصره ۲- دبير شورا دستور جلسات را با نظر رئيس شورا يا معاون او تنظيم و حداقل ۷۲ ساعت قبل از تشكيل جلسه به اطلاع اعضا مي رساند . در موارد ضروري رئيس شورا مي تواند موضوعات جديدي را به عنوان دستور جلسه مطرح نمايد .
ماده۸- تشكيلات مورد نياز دبيرخانه شورايعالي كار از طرف وزارت كار و امور اجتماعي پيش بيني و كاركنان مربوط به آن شامل تعداد لازم كارشناس و مسئول امور دفتري , توسط وزارتخانه مزبور تامين خواهد شد .
ماده۹- شورا مي تواند در موارد ضروري و به منظور انجام بررسي هاي لازم نسبت به مسائلي كه نياز به كارشناسي دارد , اقدام به تشكيل كميته هاي تخصصي نمايد .
تبصره۱- اعضا كميته هاي مزبور بنا به پيشنهاد هر يك از سه گروه و با تاييد رئيس شورا و موافقت اعضا تعيين خواهدگرديد .
تبصره۲- نتيجه كار كميته به شورايعالي , جهت اخذ تصميم نهايي ارائه خواهد شد .
ماده۱۰- اعضا علي البدل ضمن دعوت , جلسات شورايعالي كار شركت خواهند نمود . در صورت استعفا , فوت , مرخصي و يا غيبت اعضا اصلي به پيشنهاد گروه مربوطه و تاييد رياست شورا , اعضا علي البدل با داشتن حق رأي جانشين آنها خواهند شد .
ماده۱۱- در صورتيكه هر يك از اعضاي اصلي جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد , رئيس شورا مي تواند غيبت از را در حكم استعفا , تلقي نموده و نسبت به تعيين جانشين اقدام نمايد .
تبصره – غيبت از نمايندگان دولت در جلسات شوراي عالي كار اداري محسوب صورتيكه غيبت وي از سه جلسه متوالي بيشتر باشد رئيس شورا ضمن اعلام مراتب غيبت به سازمان متبوع نامبرده نسبت به تعيين و انتخاب جانشين او از طريق هيات وزيران اقدام خواهد نمود .
ماده۱۲- دبير شورايعالي كار با وصول پرونده هايي كه موضوع آنها اختلافات ناشي از پيمان دسته جمعي كار مي باشد مراتب را جهت طرح و رسيدگي در شورايعالي كار به اطلاع رياست شورا مي رساند .
ماده۱۳- در مواردي كه به موجب ماده ۳۶ قانون كار , شوراي عالي كار در مقام رسيدگي نهايي به اختلافات ناشيه از پيمان دسته جمعي كار مي باشد , نظر نهايي خود را از طريق واحد كار و امور اجتماعي به هيات حل اختلاف جهت تبعيت و صدور راي مجدد ابلاغ مي نمايد .
ماده۱۲- از تاريخ تصويب آئين نامه , آئين نامه مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۸ شوراي عالي كار لغو مي گردد .
اين ’ئين نامه مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه ۱۵/۱۱/۶۸ شوراي عالي كار به استناد ماده ۵۶ قانون كار مصوب اسفند سال ۱۳۳۷ به تصويب رسيد .