آئین نامه شورای عالی کار

وزارت کار و امور اجتماعی

آئین نامه داخلی شورای عالی کار
مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۶۸ شورای عالی

ماده ۱ –جلسات شورایعالی کار, در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می گردد . در صورت ضرورت حسب مورد با نظر وزیر کار و امور اجتماعی در محل دیگری نیز تشکیل خواهد شد .
ماده۲ –جلسات عادی شورایعالی کار هر ماه یک بار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی و یا معاون او تشکیل می گردد . در موارد ضروری جلسات فوق العاده بنا به تشخیص و دعوت رئیس شورا تشکیل خواهد شد .
ماده۳ – اعضا شورا مرکب از نه نفر می باشد و جلسات آن با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت , مشروط بر اینکه در هر جلسه ۲ نفر از گروه کارگر و ۲ نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند .
ماده۴- هر یک سه گروه نمایندگان کارگران , کارفرمایان و دولت دارای یک رأی بوده و چنانچه اکثریت آرا بین افراد یک گروه حاصل نشد , رأی انفرادی اخذ و آرا اکثریت اعضا حاضر در جلسه خواهد بود .
ماده ۵ – رئیس شورا می تواند حسب ضرورت از مدیران و کارشناسان واحدهای مختلف در وزارت کار و امور اجتماعی و یا افراد ذیصلاح دیگر دعوت به عمل آورده . افراد مذکور بدون داشتن حق رأی و فقط به منظور اظهار نظر کارشناسی در جلسه شرکت خواهند نمود . حضور نماینده رسانه های گروهی در جلسات شورایعالی کار با اجازه رئیس شورا بلامانع است .
ماده۶- دبیر شورایعالی کار از بین کارمندان عالی رتبه وزارت کار و امور اجتماعی بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار تعیین می گردد .
ماده۷- شورایعالی کار به ازای یک دبیرخانه دائمی تحت سرپرستی دبیر شورایعالی کار خواهد بود که تهیه جلسات و همچنین صورت جلسات , دعوت از اعضا , تنظیم امور دفتری , لازم و حفظ و نگهداری و ثبت اوراق و اسناد و تهیه توجهات لازم برای دستور جلسات و اعلام آگهی تصمیمات شورایعالی کار را به عهده دار خواهد بود .
تبصره۱- دبیر شورا موظف است خلاصه مذاکرات و تصمیمات شورای عالی را در مور تجلسه قید و آنرا به امضا اعضا برساند . آن بخش از مصوبات شورای عالی کار که برای افراد ایجاد حق و یا تکلیف می نماید , با تشخیص رئیس شورا در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع درج می گردد .
تبصره ۲- دبیر شورا دستور جلسات را با نظر رئیس شورا یا معاون او تنظیم و حداقل ۷۲ ساعت قبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضا می رساند . در موارد ضروری رئیس شورا می تواند موضوعات جدیدی را به عنوان دستور جلسه مطرح نماید .
ماده۸- تشکیلات مورد نیاز دبیرخانه شورایعالی کار از طرف وزارت کار و امور اجتماعی پیش بینی و کارکنان مربوط به آن شامل تعداد لازم کارشناس و مسئول امور دفتری , توسط وزارتخانه مزبور تامین خواهد شد .
ماده۹- شورا می تواند در موارد ضروری و به منظور انجام بررسی های لازم نسبت به مسائلی که نیاز به کارشناسی دارد , اقدام به تشکیل کمیته های تخصصی نماید .
تبصره۱- اعضا کمیته های مزبور بنا به پیشنهاد هر یک از سه گروه و با تایید رئیس شورا و موافقت اعضا تعیین خواهدگردید .
تبصره۲- نتیجه کار کمیته به شورایعالی , جهت اخذ تصمیم نهایی ارائه خواهد شد .
ماده۱۰- اعضا علی البدل ضمن دعوت , جلسات شورایعالی کار شرکت خواهند نمود . در صورت استعفا , فوت , مرخصی و یا غیبت اعضا اصلی به پیشنهاد گروه مربوطه و تایید ریاست شورا , اعضا علی البدل با داشتن حق رأی جانشین آنها خواهند شد .
ماده۱۱- در صورتیکه هر یک از اعضای اصلی جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید , رئیس شورا می تواند غیبت از را در حکم استعفا , تلقی نموده و نسبت به تعیین جانشین اقدام نماید .
تبصره – غیبت از نمایندگان دولت در جلسات شورای عالی کار اداری محسوب صورتیکه غیبت وی از سه جلسه متوالی بیشتر باشد رئیس شورا ضمن اعلام مراتب غیبت به سازمان متبوع نامبرده نسبت به تعیین و انتخاب جانشین او از طریق هیات وزیران اقدام خواهد نمود .
ماده۱۲- دبیر شورایعالی کار با وصول پرونده هایی که موضوع آنها اختلافات ناشی از پیمان دسته جمعی کار می باشد مراتب را جهت طرح و رسیدگی در شورایعالی کار به اطلاع ریاست شورا می رساند .
ماده۱۳- در مواردی که به موجب ماده ۳۶ قانون کار , شورای عالی کار در مقام رسیدگی نهایی به اختلافات ناشیه از پیمان دسته جمعی کار می باشد , نظر نهایی خود را از طریق واحد کار و امور اجتماعی به هیات حل اختلاف جهت تبعیت و صدور رای مجدد ابلاغ می نماید .
ماده۱۲- از تاریخ تصویب آئین نامه , آئین نامه مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۸ شورای عالی کار لغو می گردد .
این ’ئین نامه مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه ۱۵/۱۱/۶۸ شورای عالی کار به استناد ماده ۵۶ قانون کار مصوب اسفند سال ۱۳۳۷ به تصویب رسید .