کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

ارائه طرح ها و خدمات شرکت پارس همگام

ارائه طرح ها و خدمات شرکت پارس همگام