اجلاس توسعه مبادلات تجاری شرکت های فعال در منطقه مدیترانه. محل اجلاس: کشور فرانسه

اجلاس توسعه مبادلات تجاری شرکت های فعال در منطقه مدیترانه. محل اجلاس: کشور فرانسه