برنامه آموزشی سال ۲۰۰۹ مرکز آموزش بین المللی تورین ایتالیا (ITC) ، وابسته به سازمان بین المللی کار (ILO)

برنامه آموزشی سال ۲۰۰۹ مرکز آموزش بین المللی تورین ایتالیا (ITC) ،

وابسته به سازمان بین المللی کار (ILO)