کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

توصیه های کمیته آزادی انجمن(CFA)سازمان بین المللی کار (ILO)به دولت ایران

توصیه های کمیته آزادی انجمن(CFA)سازمان بین المللی کار (ILO)به دولت ایران