آئین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی

آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی

ماده ۱ : در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی با رعایت مواد زیر تدوین می گردد .

ماده ۲ : شورای عالی حفاظت فنی هر ماه یکبار به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی و یا معاون ایشان در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می شود و در صورت لزوم جلسات فوق العاده به تصمیم رئیس شورا برگزار می گردد .

ماده ۳ : جلسات شورا با حضور حداقل ۱۰ نفر از اعضا ﺀ رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با آرای ۷ نفر از اعضاﺀ حاضر در جلسه معتبر می باشد .

تبصره : حضور مشاورین اعضاﺀ شورای عالی حفاظت فنی در جلسات شورا بدون حق ر‌أی بلامانع میباشد .

ماده ۴ : در صورتی که هر یک از اعضاﺀ شورا سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه در جلسه شرکت ننمایند وزیر کار و امور اجتماعی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی مراتب را به سازمان مربوطه اعلام می نماید .

ماده ۵ : شورای عالی حفاظت فنی دارای دبیر خانه ای تحت نظر و اداره مدیر کل بازرسی کار خواهد بود که تهیه و تنظیم دستور جلسات , صورتجلسات , دعوت از اعضاﺀ , تنظیم امور دفتری , انجام تصمیمات لازم , حفظ و نگهداری و ثبت اوراق و اسناد و مصوبات و اعلام تصمیمات شورای عالی را عهده دار خواهد بود .

ماده ۶ : موازین و ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی حفاظت فنی پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان آئین نامه و دستورالعمل حفاظت فنی برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی خواهد شد .

تبصره ۱ : دبیر شورای عالی حفاظت فنی دستور جلسات را با نظر رئیس شورا تنظیم و ۱۵روز قبل از تشکیل هر جلسه و در مواقع ضروری ۷۲ ساعت قبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضاﺀ می رساند . رئیس شورا
می تواند در صورت فوریت موضوعات جدیدی را در جلسه به عنوان دستور جلسه مطرح نماید .

تبصره ۲ : دبیر شورا موظف است خلاصه مذاکرا و تصمیمات شورا را در دفتر ثبت و به امضاﺀ اعضاﺀ شرکت کننده در جلسه برساند .

ماده ۷ : شورا می تواند در موارد ضروری و به منظور انجام بررسی های لازم نسبت به مسائلی که نیاز به اظهار نظر کارشناسی دارد اقدام به تشکیل کمیته های تخصصی نماید .

ماده ۸ : حق حضور اعضای شورای عالی فنی و کمیته های تخصصی شورا توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و ابلاغ می گردد .

این آیین نامه مشتمل بر ۸ ماده و ۳ تبصره در جلسه مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۰ شورای عالی حفاظت فنی مطرح و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید .