اساسنامه سازمان بین المللی کارفرمایان ( IOE )

اساسنامه سازمان بین المللی کارفرمایان ( IOE )

ماده ۱ : نظامنامه
۱-۱-بدینوسیله سازمانی بین المللی مرکب از تشکیلات مرکزی کارفرمایی که به موضوعات سازگار با موضوعات مذکور در ماده ۲ زیر در حوزه ملی باشد با عنوان ” سازمان بین المللی کارفرمایان ” ( که از این پس IOE نامیده می شود ) تأسیس می شود .
۲-۱-این سازمان به صورت یک موسسه ( corporation ) تاسیس شده و طبق اساسنامه حاضر اداره می شود .
۳-۱-دفاتر اصلی این سازمان باید در مناطقی که توسط هیات مدیره تعیین می شوند مستقر شوند .

ماده ۲ : اهداف
اهداف IOE عبارت هستند از :
۱-۲-ارتقا محیط سیاستگذاری اقتصادی , شغلی و اجتماعی لازم برای حفظ و توسعه اقتصاد بازار و کارآفرینی آزاد .
۲-۲-تدارک همایشی بین المللی جهت گردآوری , معرفی و ارتقا منافع سازمانهای کارفرمایی ملی و اعضای آنها در کلیه موضوعات مربوط به کار و سیاست اجتماعی اقتصادی در سراسر جهان .
۳-۲-تهیه , معرفی , پیشنهاد و کمک به خدمات و اطلاعات مربوطه برای اعضا , ایجاد و حفظ تماس دائم در میان اعضا و هماهنگی در منافع کارفرمایان در سطح بین المللی , به ویژه در ILO و سایر موسسات بین المللی .
۴-۲-ارتقا و حمایت از پیشرفت و تقویت سازمانهای کارفرمایی مستقل و خودگردان و افزایش توانمندی ها و خدمات برای اعضا .

ماده ۳ : عضویت
۱-۳-هر سازمان مرکزی کارفرمایی که اهدافش سازگار با اهداف IOE باشد واجد شرایط عضویت در سازمان IOE با رعایت شرایط زیر است :
۱لف-که معرف و مدافع اصول کارآفرینی آزاد و اقتصاد بازار باشد .
ب-که به اختیار خود سازمانی آزاد و مستقل بوده و منحصراً از کارفرمایان یا سازمانهای کارفرمایی تشکیل شده باشد و تحت کنترل یا مداخله هیچ شکلی از اقتدار دولتی یا نهادی بیرونی نباشد .
پ-کشورش عضوی از سازمان بین المللی کار باشد , اما اگر یک سازمان کارفرمایی واجد چنین شرطی نبود ممکن است عضویت آن با تصمیم شورای عمومی IOE و تأیید دو سوم اعضای حاضر در شورا پذیرفته شود .
۲-۳-اگر در کشوری چنین سازمانی مرکزی وجود نداشته باشد و یک یا چند سازمان کارفرمایی در آن کشور خواهان پیوستن به IOE باشند , هیأت مدیره باید شرایط پذیرش پیشنهادی چنین سازمانهایی را بررسی کند . در این صورت , شورای عمومی باید پیشنهادات هیأت مدیره را بررسی کرده و درباره این موضوع پذیرش تصمیم بگیرد .
۳-۳-هیأت مدیره می تواند سایر سازمانهای ملی کارفرمایی را بعنوان عضو وابسته برای مدت کوتاهی که مقرر میکند و تحت شرایطی که مقتضی می داند بپذیرد . این اعضا باید دارای همان حقوق و تعهدات هر عضو دیگر , به استثنا حق رأی , باشند .در این مدت کوتاه , پذیرش عضویت رسمی باید مورد پذیرش هیأت مدیره قار گرفته و این هیأت باید پیشنهادات خود را جهت تصمیم نهائی به شورای عمومی تقدیم کند .
۴-۳-کلیه درخواست نامه های پذیرش , همراه با اسناد پشتیبان , باید به دبیر کل تسلیم شود تا وی گزارش آن را به جلسه بعدی هیأت مدیره تقدیم کند . هیأت مدیره می تواند تا اتخاذ تصمیم شورای عمومی پذیرش موقت را اعطا کند . تصمیم شورای عمومی نهائی بوده و این شورا ملزم نیست دلائل اتخاذ هر گونه تصمیم را بازگو کند .
۵-۳-هر عضو باید استقلال و اختیار خود را حفظ کند .

ماده ۴ : روابط با سایر سازمانها
روابط رسمی می تواند میان IOE و سایر نهادها برقرار شود . چنین روابطی باید در هر مورد از طرف هیأت مدیره به شورای عمومی پیشنهاد شود . تصمیم شورای عمومی باید نهایی باشد و این شورا ملزم نیست دلائل اتخاذ هر گونه تصمیم را بازگو کند.

ماده ۵ :شورای عمومی
۱-۵-شورای عمومی عالیترین نهاد تصمیم گیرنده IOE است . هر نوع تصمیمی که توسط شورای عمومی اتخاذ شود نهائی و نباید تحت استیناف خواهی قرار گیرد .
۲-۵-شورای عمومی باید از نمایندگان کلیه اعضای IOE که به همین منظور منصوب می شوند تشکیل شود .
۳-۵-هر عضو باید حق داشته باشد که توسط یک نمایندگی در شورای عمومی نماینده شود . هر نماینده باید حق رأی داشته باشد , مشروط بر آنکه این حق رأی برای کشورهایی که طبق ماده ۲/۳ یا ۳/۳ بیش از یک عضو پذیرفته شده دارد محدود شود به یک رأی برای هر کشور . هر نماینده می تواند یک یا چند مشاور را به همراه داشته باشد و حق رأی خود را به یکی از آنها بدهد .
۴-۵-شورای عمومی باید حداقل یک بار در سال تشکیل شود و اگر رئیس یا دبیر کل به نیابت از طرف وی خواستار آن شد باید جلسه فوق العاده تشکیل دهد .
۵-۵-شورای عمومی باید :
الف-مسئول تدوین خط مشی کلی IOE باشد .
ب-برنامه عملیاتی سال بعدی را که توسط هبأت مدیره تنظیم شده است تصویب کند .
پ-گزارش هیأت مدیره درباره فعالیتهای دوره قبل را دریافت کند .
ت-تصمیم درباره حسابها و بودجه IOE را , که خزانه دار به هیأت مدیره پیشنهاد می کند , اتخاذ کند .
ث-تصمیم درباره پذیرش اعضای جدید و انصراف از عضویت را به پیشنهاد هیأت مدیره اتخاذ کند .
ج-کلیه تصمیمات و قطعنامه های مقتضی را جهت راهنمایی فعالیت های IOE و انعکاس آمال اعضاﺀ تصویب کند .
چ-فرصت تبادل آراﺀ درباره مسائل تحت صلاحیت IOE را با سازماندهی هیأت مدیره فراهم سازد .
ح-رئیس را انتخاب کند .
خ-معاون اجرائی را انتخاب کند .
د-پنج معاون منطقه ای را انتخاب کند .
ذ-هشت عضو هیأت مدیره مذکور در ماده ( ت ) ۱-۶ را انتخاب کند .
ز-جدول حق عضویت را طبق ماده ۲-۱۰ تنظیم کند .
س-اصلاحیه های اساسنامه را طبق ماده ۱۲ تصویب کند .
ش-انحلال IOE را طبق ماده ۱۳ تصویب کند .
۶-۵-دستور کار شورای عمومی باید توسط هیأت مدیره تعیین شده و حداقل پنج هفته قبل از تاریخ مجمع به اعضاﺀ ارسال
شود .
۷-۵-هر عضو می تواند درخواست کند که بند ( ها ) یی اضافی در دستور کار گنجانده شود . این درخواست باید حداقل سه هفته قبل از تاریخ مجمع به دبیرخانه ارسال شود .
۸-۵-رأی گیری باید با اکثریت نسبی باشد , مگر آنکه حالت دیگری در اساسنامه قید شود . روش کسب آراﺀ باید توسط رئیس تعیین شود .
۹-۵-صورت جلسات باید توسط دبیر کل تنظیم شده و به اجلاس بعدی شورای عمومی جهت تصویب ارائه شود .

ماده ۶ : هبأت مدیره
۱-۶-هبأت مدیره باید تشکیل شود از :
الف-رئیس , که ریاست آن را بر عهده خواهد گرفت
ب-معاون اجرائی
پ-پنج معاون منطقه ای که توسط شورای عمومی به پیشنهاد هر یک از پنج منطقه انتخاب می شوند . این معاونین باید علی الاصول اعضای هبأت مدیره ILO و برای یک دوره سه ساله خدمت خواهند کرد و ممکن است مجدداً , یا برای دوره کوتاهی که مقارن با دوره تصدی هیأت مدیره ILO باشد , انتخاب شوند . این معاونین به رئیس و معاون اجرائی مشورت داده و فعالیت های مناطق مربوطه را هماهنگ می سازند .
ت-هشت عضو که توسط شورای عمومی برای یک دوره سه ساله انتخاب می شوند و ممکن است مجدداً انتخاب شوند ( دو نفر برای آفریقا , دو نفر برای آمریکا , دو نفر برای آسیا , دو نفر برای اروپا ) .
ث-حداکثر سه عضو به طور مشترک و به پیشنهاد و مدت تعیین شده توسط رئیس و مشورت او با معاون اجرایی , معاونین منطقه ای و دبیر کل انتخاب می شوند . این اعضاﺀ ممکن است برای یک یا چند دوره دیگر انتخاب شوند .
ج-خزانه دار و معاون خزانه دار
چ-دبیر کل
۲-۶-هیأت مدیره دارای مسئولیتهای زیر خواهد بود .
الف-حصول اطمینان از تحقق اهداف IOE و تصمیمات شورای عمومی و اجرای فعالیتهائی که برای حسن عملکرد IOE لازم است .
ب-برگزاری جلسات میانی شورای عمومی , تنظیم خط مشی و مواضع و تدوین استراتژی های مناسب .
پ-تدارک تصمیماتی که باید توسط شورای عمومی در خصوص پذیرش و انصراف عضویت اتخاذ شوند .
ت-تدارک تصمیماتی که باید توسط شورای عمومی و بر اساس پیشنهادات خزانه دار و معاون خزانه دار در خصوص مسائل بودجه و مالی اتخاذ شود .
ث-اتخاذ تصمیم بر اساس پیشنهادات دبیر کل در خصوص ترکیب و عملکرد دبیر خانه .
ج-ترسیم یک برنامه عملیاتی سالانه جهت تقدیم آن به شورای عمومی .
چ-تدوین یک گزارش سالانه درباره فعالیتهای IOE جهت تقدیم به شورای عمومی .
۳-۶-این فعالیتها بدون هیچ تعصبی نسبت به صلاحیت مسئولیت های فردی اعضای هیئت مدیره ILO انجام خواهند شد .
۴-۶- هیئت مدیره باید قوانین و مقررات خود را تصویب کند .

ماده۷ : رئیس
۱-۷- رئیس IOEباید توسط شورای عمومی و به پیشنهاد هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شود . ممکن است وی مجدداً انتخاب شود .
۲-۷- رئیس نماینده IOE در بالاترین سطح خواهد بود و بر شورای عمومی هیئت مدیره ریاست خواهد کرد . در غیاب او , معاون اجرائی وظایف او را انجام خواهد داد .
۳-۷- معمولاً , رئیس با رعایت چرخش مناطق جغرافیایی انتخاب خواهد شد .

ماده۸ : معاون اجرائی
۱-۸- معاون اجرائی باید توسط شورای عمومی و با توصیه هیئت مدیره برای دوره سه ساله انتخاب شود . وی ممکن است مجدداً , یا برای دوره کوتاه تری که مقارن با دوره تصدی هیئت مدیره باشد , انتخاب شود .
۲-۸- وی باید سخنگوی اصلی IOE باشد و مسئولیت اجرای تحقق سیاست و خط مشی سازمان بین المللی کار را مطابق با دستورالعمل های مقرر شده توسط شورای عمومی و هیئت مدیره برعهده گیرد .
۳-۸- وی همچنین باید سخنگوی اصلی IOE برای سازمان هایی باشد که فعالیت هایشان مربوط به حوزه صلاحیت ILO هستند .
۴-۸- معاون اجرایی برای احراز مناسب فوق الذکر باید عضو دائمی هیئت مدیره ILO بوده و به عنوان رئیس گروه کارفرمایی کنفرانس بین المللی کار و معاون هیئت مدیره پیشنهاد شود .
۵-۸- وی در مقابل شورای عمومی و هیئت مدیره مسئول بوده و باید از اعتماد شورا و هیئت در دوره تصدی خود برخوردار شود .

ماده۹ : دبیر کل
۱-۹- هیئت مدیره باید یک دبیرکل منصوب کند . مقام دبیرکل باید مقامی تمام وقت با حقوق باشد . وی باید در مقابل شورای عمومی و هیئت مدیره مسئول باشد و از اعتماد آنها برخوردار باشد .
۲-۹- وظایف دبیرکل باید شامل موارد زیر باشد :
الف- مدیریت دبیرخانه, انتصاب کارکنان و تنظیم مسئولیت های آنها
ب- مدیریت مالی IOE تحت نظارت خزانه دار و معاون خزانه دار
پ- تهیه مقالات مربوط به خط مشی و موضع گیری
ت- ارتباط و پیوند دائمی با اعضاء
ث- اجرای برنامه های همکاری فنی برای سازمان های کارفرمائی
ج- تدارک دبیرخانه گروه کارفرمائی ILO و کارکنان آن تحت نظارت معاون اجرائی
چ- برقراری تماس های دائم با مدیریت و مقامات ILO در تمام سطوح
ح- برقراری تماس های مکرر با سازمان های دولتی و ارتقاء وجهه IOE برای گروه های علاقمند و مردم به طور کل

ماده۱۰: برنامه های مالی
۱-۱۰- خزانه دار و معاون خزانه دار باید توسط شورای عمومی و به پیشنهاد هیئت مدیره برای دوره سه ساله انتخاب شوند . آنها باید از اعتماد شورا و هیئت در دوره تصدی خود برخوردار باشند .
۲-۱۰- منابع IOE باید از حق عضویت اعضاء و درآمد حاصل از صندوق ذخیره و هدایا و ماترک آن تشکیل شود .
جدول حق عضویت سالانه باید هر سال توسط شورای عمومی و به پیشنهاد هیئت مدیره تنظیم شود .
۳-۱۰- حق عضویت سالانه باید همه ساله حداکثر تا اول اوت پرداخت شود .
۴-۱۰- پیش نویس بودجه باید توسط خزانه دار و معاون خزانه دار , با پیشنهاد و همکاری دبیرکل , تنظیم شود .
پیش نویس بودجه باید به هیئت مدیره و سپس به شورای عمومی جهت تصویب نهایی تقدیم شود .
۵-۱۰- خزانه دار باید حساب های هر سال را , پس از تایید صحت آن توسط یک حسابرس معتبر , به هیئت مدیره و سپس شورای عمومی جهت تصویب نهایی ارائه شود .
۶-۱۰- مدیریت مالی روزانه IOEباید بر عهده مسئولیت دبیرکل , تحت نظارت خزانه دار و معاون خزانه دار , باشد . هرگونه مشکل مالی عمده باید به هیئت مدیره تقدیم شود و هرگونه هزینه عمده پیش بینی نشده در بودجه باید جهت تایید به هیئت مدیره ارسال شده و بعداً جهت تصویب post- facto به جلسه بعدی شورای عمومی تقدیم شود .
۷-۱۰- سال مالی باید از اول ژانویه تا۳۱ دسامبر محسوب شود .
۸-۱۰- نهادهای IOE که طبق اساسنامه تاسیس شده اند و سازمان های وابسته IOE هیچ مسئولیتی مالی , خواه منفرداً یا مشترکاً, برعهده ندارند .
۹-۱۰- مسئولیتIOE درخصوص تعهدات مربوط به طرف های ثالث به میزان دارائی های آن محدود می شود .

ماده۱۱ : ثبت نام یا اخراج اعضاء
۱-۱۱- هر عضو در هر زمان از دوره هر سال مالی می تواند ابلاغ استعفاء را به هیئت مدیره تقدیم کند . این استعفاء باید طبق قوانین جاری کشوری که دفاتر اصلی IOE در آن مستقر هستند موثر شوند .
۲-۱۱- هر عضوی که نتوانسته است حق عضویت خود را برای دو سال مالی پرداخت کند ممکن است توسط هیئت مدیره و به توصیه دبیرکل از عضویت محروم شود . هرگونه درخواست بعدی برای پذیرش مجدد باید مورد بررسی هیئت مدیره قرار گیرد و هیئت مدیره باید اقدامات مقتضی بعدی را به شورای عمومی پیشنهاد کند .
۳-۱۱- هر عضوی که کشورش دیگر عضو ILO نیست باید به عضویت خاتمه دهد , مگر آنکه در فاصله ۶۰ روز ابقاء عضویت را درخواست کند , که در این صورت شورای عمومی باید در جلسه بعدی خود طبق ماده (پ) ۱-۳ تصمیمی اتخاذ کند .
۴-۱۱- هر عضوی که استعفاء دهد یا عضویت او طبق بندهای فوق به پایان رسد باید به تملک هرگونه سهمی در دارائی های ILO خاتمه دهد .
۵-۱۱- شورای عمومی می تواند در هر جلسه عادی یا ویژه هر عضوی را که دیگر واجد شرایط مذکور در بندهای الف و ب ماده۱-۳ برای عضویت نمی داند یا فعالیت های او را مغایر با اندیشه عالی سازمان تشخیص دهد با رأی دوسوم اعضای حاضر از عضوی خلع کند , مشروط بر آنکه این کار کتباً از جانب هیئت مدیره درخواست شود و نیز هیئت مدیره قصد خود را برای چنین اقدامی به آن عضو ابلاغ کند . این ابلاغ باید شامل مکان و زمان جلسه ای از شورای عمومی باشد که در آن درخواست مذکور مطرح می شود و باید حداقل ۳۱ روز قبل از برگزاری این جلسه شورای عمومی به اعضاء فرستاده شود .
۶-۱۱- هرگونه پیشنهاد اخراج یک عضو باید در دستورجلسه هیئت مدیره یا شورای عمومی که در آن این پیشنهاد مورد بررسی قرار می گیرد درج شود .
۷-۱۱- عضو اخراج شده از حق هرگونه سهمی در دارائی های مالی IOE ساقط خواهد شد , اما مشمول حق عضویت تا تاریخ اخراج خواهد بود .

ماده۱۲ : تجدید نظر در اساسنامه
۱-۱۲- پیشنهاد تجدید نظر در اساسنامه باید برای اول فقط در جلسه عادی سالانه شورای عمومی مورد بررسی قرار گیرد . اما شورای عمومی اختیار خواهد داشت که بررسی چنین پیشنهادی را به جلسه ویژه شورای عمومی که برای بررسی این پیشنهاد تشکیل می شود ارجاع دهد .
۲-۱۲- هرگونه پیشنهاد تجدیدنظر باید حداقل دو ماه قبل از تاریخ جلسه عادی سالانه شورای عمومی به دبیرکل ارسال شود . این پیشنهاد باید حداقل پنج هفته قبل از تاریخ جلسه عادی سالانه به کمیته اعضاء سازمان ارسال شود .
۳-۱۲- هیچگونه اصلاحیه ای نباید تصویب شود مگر آنکه بیش از نیمی از اعضاء در جلسه شورای عمومی حاضر باشند و هیچگونه اصلاحیه ای نباید تصویب شود مگر آنکه دوسوم اعضای حاضر به آن رای موافق داده باشند .

ماده۱۳ : انحلال
۱-۱۳- هرگونه طرح انحلال IOE فقط در صورتی می تواند در دستور جلسه شورای عمومی درج شود که پیشنهاد آن توسط حداقل نیمی از اعضاء امضاء شود .
۲-۱۳- اگر شورای عمومی تصمیم بگیرد طرح انحلال را مورد بررسی قرار دهد , این طرح باید در دستور کار جلسه عادی سالانه بعدی شورای عمومی درج شود . هیچ تصمیمی در مورد انحلال سازمان نباید اتخاذ شود مگر آنکه سه چهارم اعضاء حاضر بوده به آن رای موافق داده باشند .

ماده۱۴ : تسویه
۱-۱۴- در صورتی که برای انحلال IOEتصمیم گیری می شود , تسویه باید برعهده هیئت مدیره ای که در آن زمان متصدی مسئولیت این وظیفه است گذاشته شود .
۲-۱۴- دارائی های IOE باید به یک صندوق تأمین اجتماعی برای پرسنلی که کار خود را در اثر انحلال از دست می دهند واریز شود . هرگونه ارزش اضافی باید به نهادهای قانونی واریز شود که مقامات دولتی کشوری که دفاتر اصلی IOE در آن واقع است آن نهاد را به رسمیت شناخته باشند . این ارزش نباید به هیچ وجه به اعضاء یا اهداکنندگان کمک های خیریه عودت داده شود .