کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

اساسنامه سازمان بين المللي كارفرمايان ( IOE )

اساسنامه سازمان بين المللي كارفرمايان ( IOE )

ماده ۱ : نظامنامه
۱-۱-بدينوسيله سازماني بين المللي مركب از تشكيلات مركزي كارفرمايي كه به موضوعات سازگار با موضوعات مذكور در ماده ۲ زير در حوزه ملي باشد با عنوان ” سازمان بين المللي كارفرمايان ” ( كه از اين پس IOE ناميده مي شود ) تأسيس مي شود .
۲-۱-اين سازمان به صورت يك موسسه ( corporation ) تاسيس شده و طبق اساسنامه حاضر اداره مي شود .
۳-۱-دفاتر اصلي اين سازمان بايد در مناطقي كه توسط هيات مديره تعيين مي شوند مستقر شوند .

ماده ۲ : اهداف
اهداف IOE عبارت هستند از :
۱-۲-ارتقا محيط سياستگذاري اقتصادي , شغلي و اجتماعي لازم براي حفظ و توسعه اقتصاد بازار و كارآفريني آزاد .
۲-۲-تدارك همايشي بين المللي جهت گردآوري , معرفي و ارتقا منافع سازمانهاي كارفرمايي ملي و اعضاي آنها در كليه موضوعات مربوط به كار و سياست اجتماعي اقتصادي در سراسر جهان .
۳-۲-تهيه , معرفي , پيشنهاد و كمك به خدمات و اطلاعات مربوطه براي اعضا , ايجاد و حفظ تماس دائم در ميان اعضا و هماهنگي در منافع كارفرمايان در سطح بين المللي , به ويژه در ILO و ساير موسسات بين المللي .
۴-۲-ارتقا و حمايت از پيشرفت و تقويت سازمانهاي كارفرمايي مستقل و خودگردان و افزايش توانمندي ها و خدمات براي اعضا .

ماده ۳ : عضويت
۱-۳-هر سازمان مركزي كارفرمايي كه اهدافش سازگار با اهداف IOE باشد واجد شرايط عضويت در سازمان IOE با رعايت شرايط زير است :
۱لف-كه معرف و مدافع اصول كارآفريني آزاد و اقتصاد بازار باشد .
ب-كه به اختيار خود سازماني آزاد و مستقل بوده و منحصراً از كارفرمايان يا سازمانهاي كارفرمايي تشكيل شده باشد و تحت كنترل يا مداخله هيچ شكلي از اقتدار دولتي يا نهادي بيروني نباشد .
پ-كشورش عضوي از سازمان بين المللي كار باشد , اما اگر يك سازمان كارفرمايي واجد چنين شرطي نبود ممكن است عضويت آن با تصميم شوراي عمومي IOE و تأييد دو سوم اعضاي حاضر در شورا پذيرفته شود .
۲-۳-اگر در كشوري چنين سازماني مركزي وجود نداشته باشد و يك يا چند سازمان كارفرمايي در آن كشور خواهان پيوستن به IOE باشند , هيأت مديره بايد شرايط پذيرش پيشنهادي چنين سازمانهايي را بررسي كند . در اين صورت , شوراي عمومي بايد پيشنهادات هيأت مديره را بررسي كرده و درباره اين موضوع پذيرش تصميم بگيرد .
۳-۳-هيأت مديره مي تواند ساير سازمانهاي ملي كارفرمايي را بعنوان عضو وابسته براي مدت كوتاهي كه مقرر ميكند و تحت شرايطي كه مقتضي مي داند بپذيرد . اين اعضا بايد داراي همان حقوق و تعهدات هر عضو ديگر , به استثنا حق رأي , باشند .در اين مدت كوتاه , پذيرش عضويت رسمي بايد مورد پذيرش هيأت مديره قار گرفته و اين هيأت بايد پيشنهادات خود را جهت تصميم نهائي به شوراي عمومي تقديم كند .
۴-۳-كليه درخواست نامه هاي پذيرش , همراه با اسناد پشتيبان , بايد به دبير كل تسليم شود تا وي گزارش آن را به جلسه بعدي هيأت مديره تقديم كند . هيأت مديره مي تواند تا اتخاذ تصميم شوراي عمومي پذيرش موقت را اعطا كند . تصميم شوراي عمومي نهائي بوده و اين شورا ملزم نيست دلائل اتخاذ هر گونه تصميم را بازگو كند .
۵-۳-هر عضو بايد استقلال و اختيار خود را حفظ كند .

ماده ۴ : روابط با ساير سازمانها
روابط رسمي مي تواند ميان IOE و ساير نهادها برقرار شود . چنين روابطي بايد در هر مورد از طرف هيأت مديره به شوراي عمومي پيشنهاد شود . تصميم شوراي عمومي بايد نهايي باشد و اين شورا ملزم نيست دلائل اتخاذ هر گونه تصميم را بازگو كند.

ماده ۵ :شوراي عمومي
۱-۵-شوراي عمومي عاليترين نهاد تصميم گيرنده IOE است . هر نوع تصميمي كه توسط شوراي عمومي اتخاذ شود نهائي و نبايد تحت استيناف خواهي قرار گيرد .
۲-۵-شوراي عمومي بايد از نمايندگان كليه اعضاي IOE كه به همين منظور منصوب مي شوند تشكيل شود .
۳-۵-هر عضو بايد حق داشته باشد كه توسط يك نمايندگي در شوراي عمومي نماينده شود . هر نماينده بايد حق رأي داشته باشد , مشروط بر آنكه اين حق رأي براي كشورهايي كه طبق ماده ۲/۳ يا ۳/۳ بيش از يك عضو پذيرفته شده دارد محدود شود به يك رأي براي هر كشور . هر نماينده مي تواند يك يا چند مشاور را به همراه داشته باشد و حق رأي خود را به يكي از آنها بدهد .
۴-۵-شوراي عمومي بايد حداقل يك بار در سال تشكيل شود و اگر رئيس يا دبير كل به نيابت از طرف وي خواستار آن شد بايد جلسه فوق العاده تشكيل دهد .
۵-۵-شوراي عمومي بايد :
الف-مسئول تدوين خط مشي كلي IOE باشد .
ب-برنامه عملياتي سال بعدي را كه توسط هبأت مديره تنظيم شده است تصويب كند .
پ-گزارش هيأت مديره درباره فعاليتهاي دوره قبل را دريافت كند .
ت-تصميم درباره حسابها و بودجه IOE را , كه خزانه دار به هيأت مديره پيشنهاد مي كند , اتخاذ كند .
ث-تصميم درباره پذيرش اعضاي جديد و انصراف از عضويت را به پيشنهاد هيأت مديره اتخاذ كند .
ج-كليه تصميمات و قطعنامه هاي مقتضي را جهت راهنمايي فعاليت هاي IOE و انعكاس آمال اعضاﺀ تصويب كند .
چ-فرصت تبادل آراﺀ درباره مسائل تحت صلاحيت IOE را با سازماندهي هيأت مديره فراهم سازد .
ح-رئيس را انتخاب كند .
خ-معاون اجرائي را انتخاب كند .
د-پنج معاون منطقه اي را انتخاب كند .
ذ-هشت عضو هيأت مديره مذكور در ماده ( ت ) ۱-۶ را انتخاب كند .
ز-جدول حق عضويت را طبق ماده ۲-۱۰ تنظيم كند .
س-اصلاحيه هاي اساسنامه را طبق ماده ۱۲ تصويب كند .
ش-انحلال IOE را طبق ماده ۱۳ تصويب كند .
۶-۵-دستور كار شوراي عمومي بايد توسط هيأت مديره تعيين شده و حداقل پنج هفته قبل از تاريخ مجمع به اعضاﺀ ارسال
شود .
۷-۵-هر عضو مي تواند درخواست كند كه بند ( ها ) يي اضافي در دستور كار گنجانده شود . اين درخواست بايد حداقل سه هفته قبل از تاريخ مجمع به دبيرخانه ارسال شود .
۸-۵-رأي گيري بايد با اكثريت نسبي باشد , مگر آنكه حالت ديگري در اساسنامه قيد شود . روش كسب آراﺀ بايد توسط رئيس تعيين شود .
۹-۵-صورت جلسات بايد توسط دبير كل تنظيم شده و به اجلاس بعدي شوراي عمومي جهت تصويب ارائه شود .

ماده ۶ : هبأت مديره
۱-۶-هبأت مديره بايد تشكيل شود از :
الف-رئيس , كه رياست آن را بر عهده خواهد گرفت
ب-معاون اجرائي
پ-پنج معاون منطقه اي كه توسط شوراي عمومي به پيشنهاد هر يك از پنج منطقه انتخاب مي شوند . اين معاونين بايد علي الاصول اعضاي هبأت مديره ILO و براي يك دوره سه ساله خدمت خواهند كرد و ممكن است مجدداً , يا براي دوره كوتاهي كه مقارن با دوره تصدي هيأت مديره ILO باشد , انتخاب شوند . اين معاونين به رئيس و معاون اجرائي مشورت داده و فعاليت هاي مناطق مربوطه را هماهنگ مي سازند .
ت-هشت عضو كه توسط شوراي عمومي براي يك دوره سه ساله انتخاب مي شوند و ممكن است مجدداً انتخاب شوند ( دو نفر براي آفريقا , دو نفر براي آمريكا , دو نفر براي آسيا , دو نفر براي اروپا ) .
ث-حداكثر سه عضو به طور مشترك و به پيشنهاد و مدت تعيين شده توسط رئيس و مشورت او با معاون اجرايي , معاونين منطقه اي و دبير كل انتخاب مي شوند . اين اعضاﺀ ممكن است براي يك يا چند دوره ديگر انتخاب شوند .
ج-خزانه دار و معاون خزانه دار
چ-دبير كل
۲-۶-هيأت مديره داراي مسئوليتهاي زير خواهد بود .
الف-حصول اطمينان از تحقق اهداف IOE و تصميمات شوراي عمومي و اجراي فعاليتهائي كه براي حسن عملكرد IOE لازم است .
ب-برگزاري جلسات مياني شوراي عمومي , تنظيم خط مشي و مواضع و تدوين استراتژي هاي مناسب .
پ-تدارك تصميماتي كه بايد توسط شوراي عمومي در خصوص پذيرش و انصراف عضويت اتخاذ شوند .
ت-تدارك تصميماتي كه بايد توسط شوراي عمومي و بر اساس پيشنهادات خزانه دار و معاون خزانه دار در خصوص مسائل بودجه و مالي اتخاذ شود .
ث-اتخاذ تصميم بر اساس پيشنهادات دبير كل در خصوص تركيب و عملكرد دبير خانه .
ج-ترسيم يك برنامه عملياتي سالانه جهت تقديم آن به شوراي عمومي .
چ-تدوين يك گزارش سالانه درباره فعاليتهاي IOE جهت تقديم به شوراي عمومي .
۳-۶-اين فعاليتها بدون هيچ تعصبي نسبت به صلاحيت مسئوليت هاي فردي اعضاي هيئت مديره ILO انجام خواهند شد .
۴-۶- هيئت مديره بايد قوانين و مقررات خود را تصويب كند .

ماده۷ : رئيس
۱-۷- رئيس IOEبايد توسط شوراي عمومي و به پيشنهاد هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب شود . ممكن است وي مجدداً انتخاب شود .
۲-۷- رئيس نماينده IOE در بالاترين سطح خواهد بود و بر شوراي عمومي هيئت مديره رياست خواهد كرد . در غياب او , معاون اجرائي وظايف او را انجام خواهد داد .
۳-۷- معمولاً , رئيس با رعايت چرخش مناطق جغرافيايي انتخاب خواهد شد .

ماده۸ : معاون اجرائي
۱-۸- معاون اجرائي بايد توسط شوراي عمومي و با توصيه هيئت مديره براي دوره سه ساله انتخاب شود . وي ممكن است مجدداً , يا براي دوره كوتاه تري كه مقارن با دوره تصدي هيئت مديره باشد , انتخاب شود .
۲-۸- وي بايد سخنگوي اصلي IOE باشد و مسئوليت اجراي تحقق سياست و خط مشي سازمان بين المللي كار را مطابق با دستورالعمل هاي مقرر شده توسط شوراي عمومي و هيئت مديره برعهده گيرد .
۳-۸- وي همچنين بايد سخنگوي اصلي IOE براي سازمان هايي باشد كه فعاليت هايشان مربوط به حوزه صلاحيت ILO هستند .
۴-۸- معاون اجرايي براي احراز مناسب فوق الذكر بايد عضو دائمي هيئت مديره ILO بوده و به عنوان رئيس گروه كارفرمايي كنفرانس بين المللي كار و معاون هيئت مديره پيشنهاد شود .
۵-۸- وي در مقابل شوراي عمومي و هيئت مديره مسئول بوده و بايد از اعتماد شورا و هيئت در دوره تصدي خود برخوردار شود .

ماده۹ : دبير كل
۱-۹- هيئت مديره بايد يك دبيركل منصوب كند . مقام دبيركل بايد مقامي تمام وقت با حقوق باشد . وي بايد در مقابل شوراي عمومي و هيئت مديره مسئول باشد و از اعتماد آنها برخوردار باشد .
۲-۹- وظايف دبيركل بايد شامل موارد زير باشد :
الف- مديريت دبيرخانه, انتصاب كاركنان و تنظيم مسئوليت هاي آنها
ب- مديريت مالي IOE تحت نظارت خزانه دار و معاون خزانه دار
پ- تهيه مقالات مربوط به خط مشي و موضع گيري
ت- ارتباط و پيوند دائمي با اعضاء
ث- اجراي برنامه هاي همكاري فني براي سازمان هاي كارفرمائي
ج- تدارك دبيرخانه گروه كارفرمائي ILO و كاركنان آن تحت نظارت معاون اجرائي
چ- برقراري تماس هاي دائم با مديريت و مقامات ILO در تمام سطوح
ح- برقراري تماس هاي مكرر با سازمان هاي دولتي و ارتقاء وجهه IOE براي گروه هاي علاقمند و مردم به طور كل

ماده۱۰: برنامه هاي مالي
۱-۱۰- خزانه دار و معاون خزانه دار بايد توسط شوراي عمومي و به پيشنهاد هيئت مديره براي دوره سه ساله انتخاب شوند . آنها بايد از اعتماد شورا و هيئت در دوره تصدي خود برخوردار باشند .
۲-۱۰- منابع IOE بايد از حق عضويت اعضاء و درآمد حاصل از صندوق ذخيره و هدايا و ماترك آن تشكيل شود .
جدول حق عضويت سالانه بايد هر سال توسط شوراي عمومي و به پيشنهاد هيئت مديره تنظيم شود .
۳-۱۰- حق عضويت سالانه بايد همه ساله حداكثر تا اول اوت پرداخت شود .
۴-۱۰- پيش نويس بودجه بايد توسط خزانه دار و معاون خزانه دار , با پيشنهاد و همكاري دبيركل , تنظيم شود .
پيش نويس بودجه بايد به هيئت مديره و سپس به شوراي عمومي جهت تصويب نهايي تقديم شود .
۵-۱۰- خزانه دار بايد حساب هاي هر سال را , پس از تاييد صحت آن توسط يك حسابرس معتبر , به هيئت مديره و سپس شوراي عمومي جهت تصويب نهايي ارائه شود .
۶-۱۰- مديريت مالي روزانه IOEبايد بر عهده مسئوليت دبيركل , تحت نظارت خزانه دار و معاون خزانه دار , باشد . هرگونه مشكل مالي عمده بايد به هيئت مديره تقديم شود و هرگونه هزينه عمده پيش بيني نشده در بودجه بايد جهت تاييد به هيئت مديره ارسال شده و بعداً جهت تصويب post- facto به جلسه بعدي شوراي عمومي تقديم شود .
۷-۱۰- سال مالي بايد از اول ژانويه تا۳۱ دسامبر محسوب شود .
۸-۱۰- نهادهاي IOE كه طبق اساسنامه تاسيس شده اند و سازمان هاي وابسته IOE هيچ مسئوليتي مالي , خواه منفرداً يا مشتركاً, برعهده ندارند .
۹-۱۰- مسئوليتIOE درخصوص تعهدات مربوط به طرف هاي ثالث به ميزان دارائي هاي آن محدود مي شود .

ماده۱۱ : ثبت نام يا اخراج اعضاء
۱-۱۱- هر عضو در هر زمان از دوره هر سال مالي مي تواند ابلاغ استعفاء را به هيئت مديره تقديم كند . اين استعفاء بايد طبق قوانين جاري كشوري كه دفاتر اصلي IOE در آن مستقر هستند موثر شوند .
۲-۱۱- هر عضوي كه نتوانسته است حق عضويت خود را براي دو سال مالي پرداخت كند ممكن است توسط هيئت مديره و به توصيه دبيركل از عضويت محروم شود . هرگونه درخواست بعدي براي پذيرش مجدد بايد مورد بررسي هيئت مديره قرار گيرد و هيئت مديره بايد اقدامات مقتضي بعدي را به شوراي عمومي پيشنهاد كند .
۳-۱۱- هر عضوي كه كشورش ديگر عضو ILO نيست بايد به عضويت خاتمه دهد , مگر آنكه در فاصله ۶۰ روز ابقاء عضويت را درخواست كند , كه در اين صورت شوراي عمومي بايد در جلسه بعدي خود طبق ماده (پ) ۱-۳ تصميمي اتخاذ كند .
۴-۱۱- هر عضوي كه استعفاء دهد يا عضويت او طبق بندهاي فوق به پايان رسد بايد به تملك هرگونه سهمي در دارائي هاي ILO خاتمه دهد .
۵-۱۱- شوراي عمومي مي تواند در هر جلسه عادي يا ويژه هر عضوي را كه ديگر واجد شرايط مذكور در بندهاي الف و ب ماده۱-۳ براي عضويت نمي داند يا فعاليت هاي او را مغاير با انديشه عالي سازمان تشخيص دهد با رأي دوسوم اعضاي حاضر از عضوي خلع كند , مشروط بر آنكه اين كار كتباً از جانب هيئت مديره درخواست شود و نيز هيئت مديره قصد خود را براي چنين اقدامي به آن عضو ابلاغ كند . اين ابلاغ بايد شامل مكان و زمان جلسه اي از شوراي عمومي باشد كه در آن درخواست مذكور مطرح مي شود و بايد حداقل ۳۱ روز قبل از برگزاري اين جلسه شوراي عمومي به اعضاء فرستاده شود .
۶-۱۱- هرگونه پيشنهاد اخراج يك عضو بايد در دستورجلسه هيئت مديره يا شوراي عمومي كه در آن اين پيشنهاد مورد بررسي قرار مي گيرد درج شود .
۷-۱۱- عضو اخراج شده از حق هرگونه سهمي در دارائي هاي مالي IOE ساقط خواهد شد , اما مشمول حق عضويت تا تاريخ اخراج خواهد بود .

ماده۱۲ : تجديد نظر در اساسنامه
۱-۱۲- پيشنهاد تجديد نظر در اساسنامه بايد براي اول فقط در جلسه عادي سالانه شوراي عمومي مورد بررسي قرار گيرد . اما شوراي عمومي اختيار خواهد داشت كه بررسي چنين پيشنهادي را به جلسه ويژه شوراي عمومي كه براي بررسي اين پيشنهاد تشكيل مي شود ارجاع دهد .
۲-۱۲- هرگونه پيشنهاد تجديدنظر بايد حداقل دو ماه قبل از تاريخ جلسه عادي سالانه شوراي عمومي به دبيركل ارسال شود . اين پيشنهاد بايد حداقل پنج هفته قبل از تاريخ جلسه عادي سالانه به كميته اعضاء سازمان ارسال شود .
۳-۱۲- هيچگونه اصلاحيه اي نبايد تصويب شود مگر آنكه بيش از نيمي از اعضاء در جلسه شوراي عمومي حاضر باشند و هيچگونه اصلاحيه اي نبايد تصويب شود مگر آنكه دوسوم اعضاي حاضر به آن راي موافق داده باشند .

ماده۱۳ : انحلال
۱-۱۳- هرگونه طرح انحلال IOE فقط در صورتي مي تواند در دستور جلسه شوراي عمومي درج شود كه پيشنهاد آن توسط حداقل نيمي از اعضاء امضاء شود .
۲-۱۳- اگر شوراي عمومي تصميم بگيرد طرح انحلال را مورد بررسي قرار دهد , اين طرح بايد در دستور كار جلسه عادي سالانه بعدي شوراي عمومي درج شود . هيچ تصميمي در مورد انحلال سازمان نبايد اتخاذ شود مگر آنكه سه چهارم اعضاء حاضر بوده به آن راي موافق داده باشند .

ماده۱۴ : تسويه
۱-۱۴- در صورتي كه براي انحلال IOEتصميم گيري مي شود , تسويه بايد برعهده هيئت مديره اي كه در آن زمان متصدي مسئوليت اين وظيفه است گذاشته شود .
۲-۱۴- دارائي هاي IOE بايد به يك صندوق تأمين اجتماعي براي پرسنلي كه كار خود را در اثر انحلال از دست مي دهند واريز شود . هرگونه ارزش اضافي بايد به نهادهاي قانوني واريز شود كه مقامات دولتي كشوري كه دفاتر اصلي IOE در آن واقع است آن نهاد را به رسميت شناخته باشند . اين ارزش نبايد به هيچ وجه به اعضاء يا اهداكنندگان كمك هاي خيريه عودت داده شود .