کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

صدور حکم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مبنی بر ادامه فعالیت قانونی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و اعلام انحلال کانون موازی

صدور حکم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مبنی بر ادامه فعالیت قانونی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و اعلام انحلال کانون موازی