برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران