اعلام نتیجه برگزاری مجمع عمومی

اعلام نتیجه برگزاری مجمع عمومی