خلاف اظهارات کانون موازی در خصوص رأی دیوان عدالت اداری به نفع این کانون

خلاف اظهارات کانون موازی در خصوص رأی دیوان عدالت اداری به نفع این کانون