کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

اعلام مجمع عمومی سال ۸۰ و مقدار هزینه حق عضویت در کانون عالی

اعلام مجمع عمومی سال ۸۰ و مقدار هزینه حق عضویت در کانون عالی