کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

مجمع ۳ روزه “علم و فن اوری در جامعه” (STS Forum)

مجمع ۳ روزه “علم و فن اوری در جامعه” (STS Forum)