آئین نامه تشکیل ستاد بن

پیش نویس
آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت ستاد بن کالاهای اساسی کارگران

مقدمه :
به منظور ایجاد نظم و ترتیب نوین با نظارت و ساست گذاری سه جانبه دولت و تشکل های عالی کارفرمایی و کارگری و تامین سرعت بیشتر در تحویل و بالا بردن کیفیت اقلام مربوط به کالاهای اساسی و دریافت وجوه و تهیه و توزیع بن و فراهم آوردن هرچه بهتر کالاهای مشمول سبد مصرف خانواده های کارگری و توزیع به موقع آن به کارگران , آئین نامه زیر تحت عنوان ” آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت ستاد بن کالاهای اساسی کارگران ” تنظیم و تصویب می گردد .
ماده۱ :
به منظور نیل به اهداف فوق , ارکان زیر پیش بینی شده است :
۱-۱- ارکان سیاست گذاری شامل ۱-۱-۱- شواریعالی کار
۱-۱-۲- ستاد بن
۱-۲- ارکان اجرایی شامل : ۱-۲-۱- موسسه غیر انتفاعی سه جانبه
۱-۲-۲- حسابرس و بازرس قانون
۱-۲-۳- دبیرخانه
ماده۲:
ارکان سیاست گزاری شامل شورایعالی کار و ستاد بن می باشد .
۲-۱- شورای عالی کار یکی از ارکان مهم برای اتخاذ تصمیم در مورد سیاست مناسب جهت بن کالاهای اساسی به شمار می رود . وظایف شورا در زمینه های مختلف به موجب قانون کار و این آئین نامه تعیین شده است .
۲-۲- ستاد بن رکن دیگر برای سیاست گزاری و اخذ تصمیم و برنامه ریزی در کلیه امور مربوط به بن کالاهای اساسی می باشد .
ستاد بن نهادی است که غیرانتفاعی و هدف آن برنامه ریزی و سیاست گزاری و تصویب برنامه های پیشنهادی برای تهیه و توزیع کالاهای بن کارگری می باشد محل اصلی بن در تهران است و می تواند در شهرستان ها نیز شعبه داشته باشد .
ماده۳ : ترکیب اصلی اعضای ستاد بن
اعضای ستاد بن کالاهای اساسی عبارتند از :
۳-۱- سه نفر نمایندگان دولت
ریاست ستاد بن با نماینده وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود .
۳-۲- سه نفر نماینده کارفرمایان با معرفی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران
۳-۳- سه نفر نماینده کارفرمایان با معرفی کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور
تبصره : مدت اعتبار نمایندگی اعضا ستاد بن با نظر و مقررات داخلی معرفی کنندگان تعیین می شود و این اعضا می توانند در هر مورد جایگزین گردند .
ماده۴ : وظایف ستاد بن
وظایف ستاد بن در جهت تهیه و تنظیم برنامه های لازم جهت نظم بخشیدن به امور تهیه و توزیع بن کالاهای اساسی عبارتست از :
۴-۱- نظارت بر دریافت وجوه مربوط به بن و اتخاذ سیاست های مناسب در جهت برنامه ریزی برای مدیریت امور بن از طریق موسسه موضوع ماده۷
۴-۲- برنامه ریزی در مورد تهیه و توزیع بن کالاهای اساسی
۴-۳- بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی در مورد تهیه و توزیع بن از سوی سازمانها و کانون های کارفرمایی و کارگری
۴-۴- نظارت بر چاپ و توزیع بن ها و نابودی بن های زائد و مخدوش
۴-۵- نظارت بر تهیه انواع کالاها , کیفیت آنها از طریق موسسه موضوع ماده ۷
۴-۶- پیشنهاد بودجه ستاد و ارکان اجرایی آن جهت تصویب به شورای عالی کار
۴-۷- تصویب نهایی عضویت اعضا هیئت مدیره موسسه موضوع ۷
۴-۸- تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به کمیته ها
۴-۹- بررسی و ارائه راه کارهای مناسب به منظور بهینه شدن وضع تهیه و توزیع بن های کالا بین کارگران و تحویل کالاها در کمترین مدت از طریق موسسه موضوع ماده ۷
۴-۱۰- اقدام لازم در جهت تهیه مقدمات مربوط به توزیع کالا در کلیه فروشگاه ها به کارگران
۴-۱۱- تهیه و تصویب نمودار سازمانی ستاد بن و ارکان اجرایی ‌آن
۴-۱۲- اتخاذ تصمیم در مورد نحوه رسیدگی و پیگیری امور بن و جلوگیری از تخلفات احتمالی
۴-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد شیوه تشویق خدمتگزاران و تنبیه متخلفان در امور بن توسط سازمان های مربوط
ماده۵ : تشکیل جلسات ستاد بن
جلسات ستاد بن حداقل یک بار در ماه تشکیل می گردد و در صورت ضرورت و تشخیص رئیس ستاد و یا پیشنهاد نمایندگان سازمان های کارفرمایی یا کارگری عضو ستاد جلسه فوق العاده خواهد داشت .
۵-۱- جهت تشکیل جلسات ستاد دعوت نامه کتبی از سوی دبیرخانه ستاد بن برای اعضای ستاد ارسال خواهد شد . این دعوت نامه ها باید یک هفته قبل از تاریخ جلسه ستاد ارسال گردد .
۵-۲- جلسات ستاد بن با حضور حداقل شش نفر رسمیت می یابد , به شرط آنکه حداقل یک نفر از نمایندگان دولت و یک نفر از نمایندگان کارفرمایان و یک نفر از نمایندگان کارگران موضوع ماده۳ در جلسه حضور داشته باشند , اتخاذ تصمیم در ستاد با رأی موافق حداقل ۵ نفر افراد حاضر در جلسه خواهد بود .
۵-۳- رئیس دبیرخانه به عنوان دبیر ستاد می باشد که بدون حق رأی در جلسات حضور دارد و وظیفه پیگیری و اجرای تصمیمات ستاد به عهده او است .
ماده۶ : ارکان اجرایی
ارکان اجرایی ستاد بن کالاهای اساسی به شرح زیر است :
۶-۱- موسسه غیرانتفاعی سه جانبه (موسسه)
۶-۲- حسابرس و بازرس قانونی
۶-۳- دبیرخانه
ماده۷ :موسسه غیرانتفاعی سه جانبه
به منظور نظارت و اجرا و دقت کافی در امر حفظ و نگهداری وجوه حاصل از مقررات بن کارگری اعم از واریزی کارفرمایان و یارانه دولت و سایر کمک های اعطائی و تخصیص این وجوه برای تامین کالاهای بن کارگری , موسسه غیرانتفاعی سه جانبه به شرح ذیل تشکیل می گردد .
۷-۱- این موسسه توسط هیئت مدیره ای مرکب از۳ نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل که با معرفی دو نفر نماینده اصلی و علی البدل از طرف گروه دولت و دو نفر نماینده اصلی و علی البدل از طرف گروه کارفرما و دو نفر نماینده اصلی و علی البدل از طرف گروه کارگر اداره می شود .
۷-۲- اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد .
۷-۳- کلیه وظایف و اختیارات و شرح وظیفه و حق امضا و همچنین اساسنامه موسسه مزبور , که در قالب قانون تجارت به ثبت خواهد رسید , بنا به پیشنهاد هیئت مدیره منتخب و تصویب ستاد بن مشخص خواهد شد .
ماده۸ : حسابرس و بازرس قانونی
به منظور کنترل و بررسی و نظارت بر عملکرد موسسه غیرانتفاعی سه جانبه و انطباق فعالیت های موسسه مزبور با اساسنامه , مصوبات هیئت مدیره و مقررات و قوانین جاری کشور یک نفر بازرس علی البدل از طریق موسسات حسابرسی مورد تایید انجمن حسابداران خبره , کلیه فعالیت های موسسه بر اساس قانون تجارت مورد ارزیابی سالیانه قرار خواهد گرفت .
۸-۱- انتخاب حسابرسان و بازرسان قانونی توسط ستاد بن صورت می گیرد و مدت فعالیت ‌آنها یک سال می باشد .
۸-۲- انتخاب مجدد حسابرسان و بازرسان برای سال های بعد بلامانع می باشد .
ماده۹ : دبیرخانه ستاد بن
پیگیری انجام وظایف اداری به ستاد بن و کمیته های اجرایی بر عهده دبیرخانه ستاد بن می باشد .
۹-۱- وظایف دبیرخانه عبارتست از :
۹-۱-۱- پیگیری کلیه امور مربوط به ستاد بن و کمیته های مربوط
۹-۱-۲- ارسال دعوت نامه های مربوط به تشکیل جلسات ستاد بن و کمیته های اجرائی وزیر مجموعه های ‌آنها
۹-۱-۳- ارسال صورت جلسات و تصمیمات ستاد , کمیته های اجرایی و موسسه برای اعضاء و مراجع مربوط
۹-۱-۴ انجام کلیه مکاتبات مربوط به ستاد بن
۹-۱-۵- پاسخگویی به مراجعان در ارتباط با مسائل بن کارگری
۹-۱-۶- اطلاع رسانی مناسب درخصوص مسائل مربوط به بن
۹-۱-۷- انجام کلیه وظایف و خدمات مربوط به تهیه , چاپ و توزیع کالا برگ مربوط به بن کارگری یا اوراق بهادار جایگزین
۹-۲- نمودار سازمانی و رئیس دبیرخانه:
رئیس دبیرخانه توسط ستاد بن انتخاب و منصوب می گردد . نمودار سازمانی دبیرخانه توسط دبیر تهیه و پس از تصویب ستاد بن به مورد اجرا گذاشته خواهد شد .
ماده۱۰- منابع مالی ستاد بن
منابع ستاد بن عبارتست از :
۱۰-۱- وجوه دریافتی از کارفرمایان به میزانی که هر سال به وسیله کار تعیین می گردد
۱۰-۲- کمک های مالی و اعطائی دولت
۱۰-۳- دیگر کمک ها
ماده ۱۱- انحلال ستاد بن
۱۱-۱- ستاد بن در موارد زیر با تصویب شورایعالی کار منحل می گردد و هیئت تصفیه ای مرکب از سه نفر که یک نفر از طرف دولت , یک نفر از طرف کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و یک نفر از طرف کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور معرفی می شوند , امور تصفیه را به عهده خواهد گرفت .
۱۱-۱-۱- منتفی شدن موضوع فعالیت ستاد :
۱۱-۱-۲- بنا به پیشنهاد دو سوم اعضاء ستاد بن مشروط بر آنکه حداقل یک نماینده از دولت , یک نماینده از کارفرما و یک نماینده از کارگران جزو این دو سوم باشند
۱۱-۱-۳- به هر دلیلی که شورایعالی کار آنرا مصلحت بداند
۱۱-۲- اعضاء هیئت تصفیه به وسیله ستاد بن به شورایعالی کار پیشنهاد و با تصویب شورایعالی کار انتخاب می گردند , ریاست هیئت تصفیه با نماینده دولت می باشد .
تبصره : وظایف و اختیارات هیئت تصفیه فوق همانست که در قانون تجارت جهت تصفیه شرکت ها پیش بینی گردیده است .
۱۱-۳- هیئت تصفیه پس از بررسی , اموال منقول و غیر منقول ستاد و زیر مجموعه های آن , از جمله موسسه غیرانتفاعی سه جانبه , را مشخص و از آنها صورت برداری می کند و پس از وصول مطالبات و پرداخت دیون و تعهدات ستاد از محل دارائی ها و مطالبات , برنامه خویش را در مورد انتقال باقیمانده دارائی ها , تدوین و به شورای عالی کار پیشنهاد می کند و پس از تصویب برنامه های تدوینی در شورایعالی کار مراتب را اجراو پایان کار ستاد بن و هیئت تصفیه را اعلام می دارد .
ماده۱۲-
دستورالعمل های این آئین نامه شامل دستورالعمل های مالی ستاد , دستورالعمل های اجرایی , شامل ترتیب گردش کار ستاد و کمیته های اجرایی و نیز دستورالعمل های اداری , انضباطی و تخلفات بوسیله ستاد بن تهیه و پیشنهاد می گردد و پس از تصویب شورای عالی کار به مرحله اجرا گذاشته می شود .
این آئین نامه در ۱۲ ماده , در تاریخ ……………………. به تصویب شورای عالی کار رسید .