کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

آئین نامه تشکیل ستاد بن

پيش نويس
آئين نامه نحوه تشكيل و فعاليت ستاد بن كالاهاي اساسي كارگران

مقدمه :
به منظور ايجاد نظم و ترتيب نوين با نظارت و ساست گذاري سه جانبه دولت و تشكل هاي عالي كارفرمايي و كارگري و تامين سرعت بيشتر در تحويل و بالا بردن كيفيت اقلام مربوط به كالاهاي اساسي و دريافت وجوه و تهيه و توزيع بن و فراهم آوردن هرچه بهتر كالاهاي مشمول سبد مصرف خانواده هاي كارگري و توزيع به موقع آن به كارگران , آئين نامه زير تحت عنوان ” آئين نامه نحوه تشكيل و فعاليت ستاد بن كالاهاي اساسي كارگران ” تنظيم و تصويب مي گردد .
ماده۱ :
به منظور نيل به اهداف فوق , اركان زير پيش بيني شده است :
۱-۱- اركان سياست گذاري شامل ۱-۱-۱- شواريعالي كار
۱-۱-۲- ستاد بن
۱-۲- اركان اجرايي شامل : ۱-۲-۱- موسسه غير انتفاعي سه جانبه
۱-۲-۲- حسابرس و بازرس قانون
۱-۲-۳- دبيرخانه
ماده۲:
اركان سياست گزاري شامل شورايعالي كار و ستاد بن مي باشد .
۲-۱- شوراي عالي كار يكي از اركان مهم براي اتخاذ تصميم در مورد سياست مناسب جهت بن كالاهاي اساسي به شمار مي رود . وظايف شورا در زمينه هاي مختلف به موجب قانون كار و اين آئين نامه تعيين شده است .
۲-۲- ستاد بن ركن ديگر براي سياست گزاري و اخذ تصميم و برنامه ريزي در كليه امور مربوط به بن كالاهاي اساسي مي باشد .
ستاد بن نهادي است كه غيرانتفاعي و هدف آن برنامه ريزي و سياست گزاري و تصويب برنامه هاي پيشنهادي براي تهيه و توزيع كالاهاي بن كارگري مي باشد محل اصلي بن در تهران است و مي تواند در شهرستان ها نيز شعبه داشته باشد .
ماده۳ : تركيب اصلي اعضاي ستاد بن
اعضاي ستاد بن كالاهاي اساسي عبارتند از :
۳-۱- سه نفر نمايندگان دولت
رياست ستاد بن با نماينده وزارت كار و امور اجتماعي خواهد بود .
۳-۲- سه نفر نماينده كارفرمايان با معرفي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران
۳-۳- سه نفر نماينده كارفرمايان با معرفي كانون عالي شوراي اسلامي كار سراسر كشور
تبصره : مدت اعتبار نمايندگي اعضا ستاد بن با نظر و مقررات داخلي معرفي كنندگان تعيين مي شود و اين اعضا مي توانند در هر مورد جايگزين گردند .
ماده۴ : وظايف ستاد بن
وظايف ستاد بن در جهت تهيه و تنظيم برنامه هاي لازم جهت نظم بخشيدن به امور تهيه و توزيع بن كالاهاي اساسي عبارتست از :
۴-۱- نظارت بر دريافت وجوه مربوط به بن و اتخاذ سياست هاي مناسب در جهت برنامه ريزي براي مديريت امور بن از طريق موسسه موضوع ماده۷
۴-۲- برنامه ريزي در مورد تهيه و توزيع بن كالاهاي اساسي
۴-۳- بررسي و تصويب برنامه هاي پيشنهادي در مورد تهيه و توزيع بن از سوي سازمانها و كانون هاي كارفرمايي و كارگري
۴-۴- نظارت بر چاپ و توزيع بن ها و نابودي بن هاي زائد و مخدوش
۴-۵- نظارت بر تهيه انواع كالاها , كيفيت آنها از طريق موسسه موضوع ماده ۷
۴-۶- پيشنهاد بودجه ستاد و اركان اجرايي آن جهت تصويب به شوراي عالي كار
۴-۷- تصويب نهايي عضويت اعضا هيئت مديره موسسه موضوع ۷
۴-۸- تهيه و تنظيم برنامه هاي مربوط به كميته ها
۴-۹- بررسي و ارائه راه كارهاي مناسب به منظور بهينه شدن وضع تهيه و توزيع بن هاي كالا بين كارگران و تحويل كالاها در كمترين مدت از طريق موسسه موضوع ماده ۷
۴-۱۰- اقدام لازم در جهت تهيه مقدمات مربوط به توزيع كالا در كليه فروشگاه ها به كارگران
۴-۱۱- تهيه و تصويب نمودار سازماني ستاد بن و اركان اجرايي ‌آن
۴-۱۲- اتخاذ تصميم در مورد نحوه رسيدگي و پيگيري امور بن و جلوگيري از تخلفات احتمالي
۴-۱۳- اتخاذ تصميم در مورد شيوه تشويق خدمتگزاران و تنبيه متخلفان در امور بن توسط سازمان هاي مربوط
ماده۵ : تشكيل جلسات ستاد بن
جلسات ستاد بن حداقل يك بار در ماه تشكيل مي گردد و در صورت ضرورت و تشخيص رئيس ستاد و يا پيشنهاد نمايندگان سازمان هاي كارفرمايي يا كارگري عضو ستاد جلسه فوق العاده خواهد داشت .
۵-۱- جهت تشكيل جلسات ستاد دعوت نامه كتبي از سوي دبيرخانه ستاد بن براي اعضاي ستاد ارسال خواهد شد . اين دعوت نامه ها بايد يك هفته قبل از تاريخ جلسه ستاد ارسال گردد .
۵-۲- جلسات ستاد بن با حضور حداقل شش نفر رسميت مي يابد , به شرط آنكه حداقل يك نفر از نمايندگان دولت و يك نفر از نمايندگان كارفرمايان و يك نفر از نمايندگان كارگران موضوع ماده۳ در جلسه حضور داشته باشند , اتخاذ تصميم در ستاد با رأي موافق حداقل ۵ نفر افراد حاضر در جلسه خواهد بود .
۵-۳- رئيس دبيرخانه به عنوان دبير ستاد مي باشد كه بدون حق رأي در جلسات حضور دارد و وظيفه پيگيري و اجراي تصميمات ستاد به عهده او است .
ماده۶ : اركان اجرايي
اركان اجرايي ستاد بن كالاهاي اساسي به شرح زير است :
۶-۱- موسسه غيرانتفاعي سه جانبه (موسسه)
۶-۲- حسابرس و بازرس قانوني
۶-۳- دبيرخانه
ماده۷ :موسسه غيرانتفاعي سه جانبه
به منظور نظارت و اجرا و دقت كافي در امر حفظ و نگهداري وجوه حاصل از مقررات بن كارگري اعم از واريزي كارفرمايان و يارانه دولت و ساير كمك هاي اعطائي و تخصيص اين وجوه براي تامين كالاهاي بن كارگري , موسسه غيرانتفاعي سه جانبه به شرح ذيل تشكيل مي گردد .
۷-۱- اين موسسه توسط هيئت مديره اي مركب از۳ نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل كه با معرفي دو نفر نماينده اصلي و علي البدل از طرف گروه دولت و دو نفر نماينده اصلي و علي البدل از طرف گروه كارفرما و دو نفر نماينده اصلي و علي البدل از طرف گروه كارگر اداره مي شود .
۷-۲- اعضا هيئت مديره براي مدت ۲ سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع مي باشد .
۷-۳- كليه وظايف و اختيارات و شرح وظيفه و حق امضا و همچنين اساسنامه موسسه مزبور , كه در قالب قانون تجارت به ثبت خواهد رسيد , بنا به پيشنهاد هيئت مديره منتخب و تصويب ستاد بن مشخص خواهد شد .
ماده۸ : حسابرس و بازرس قانوني
به منظور كنترل و بررسي و نظارت بر عملكرد موسسه غيرانتفاعي سه جانبه و انطباق فعاليت هاي موسسه مزبور با اساسنامه , مصوبات هيئت مديره و مقررات و قوانين جاري كشور يك نفر بازرس علي البدل از طريق موسسات حسابرسي مورد تاييد انجمن حسابداران خبره , كليه فعاليت هاي موسسه بر اساس قانون تجارت مورد ارزيابي ساليانه قرار خواهد گرفت .
۸-۱- انتخاب حسابرسان و بازرسان قانوني توسط ستاد بن صورت مي گيرد و مدت فعاليت ‌آنها يك سال مي باشد .
۸-۲- انتخاب مجدد حسابرسان و بازرسان براي سال هاي بعد بلامانع مي باشد .
ماده۹ : دبيرخانه ستاد بن
پيگيري انجام وظايف اداري به ستاد بن و كميته هاي اجرايي بر عهده دبيرخانه ستاد بن مي باشد .
۹-۱- وظايف دبيرخانه عبارتست از :
۹-۱-۱- پيگيري كليه امور مربوط به ستاد بن و كميته هاي مربوط
۹-۱-۲- ارسال دعوت نامه هاي مربوط به تشكيل جلسات ستاد بن و كميته هاي اجرائي وزير مجموعه هاي ‌آنها
۹-۱-۳- ارسال صورت جلسات و تصميمات ستاد , كميته هاي اجرايي و موسسه براي اعضاء و مراجع مربوط
۹-۱-۴ انجام كليه مكاتبات مربوط به ستاد بن
۹-۱-۵- پاسخگويي به مراجعان در ارتباط با مسائل بن كارگري
۹-۱-۶- اطلاع رساني مناسب درخصوص مسائل مربوط به بن
۹-۱-۷- انجام كليه وظايف و خدمات مربوط به تهيه , چاپ و توزيع كالا برگ مربوط به بن كارگري يا اوراق بهادار جايگزين
۹-۲- نمودار سازماني و رئيس دبيرخانه:
رئيس دبيرخانه توسط ستاد بن انتخاب و منصوب مي گردد . نمودار سازماني دبيرخانه توسط دبير تهيه و پس از تصويب ستاد بن به مورد اجرا گذاشته خواهد شد .
ماده۱۰- منابع مالي ستاد بن
منابع ستاد بن عبارتست از :
۱۰-۱- وجوه دريافتي از كارفرمايان به ميزاني كه هر سال به وسيله كار تعيين مي گردد
۱۰-۲- كمك هاي مالي و اعطائي دولت
۱۰-۳- ديگر كمك ها
ماده ۱۱- انحلال ستاد بن
۱۱-۱- ستاد بن در موارد زير با تصويب شورايعالي كار منحل مي گردد و هيئت تصفيه اي مركب از سه نفر كه يك نفر از طرف دولت , يك نفر از طرف كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران و يك نفر از طرف كانون عالي شوراي اسلامي كار سراسر كشور معرفي مي شوند , امور تصفيه را به عهده خواهد گرفت .
۱۱-۱-۱- منتفي شدن موضوع فعاليت ستاد :
۱۱-۱-۲- بنا به پيشنهاد دو سوم اعضاء ستاد بن مشروط بر آنكه حداقل يك نماينده از دولت , يك نماينده از كارفرما و يك نماينده از كارگران جزو اين دو سوم باشند
۱۱-۱-۳- به هر دليلي كه شورايعالي كار آنرا مصلحت بداند
۱۱-۲- اعضاء هيئت تصفيه به وسيله ستاد بن به شورايعالي كار پيشنهاد و با تصويب شورايعالي كار انتخاب مي گردند , رياست هيئت تصفيه با نماينده دولت مي باشد .
تبصره : وظايف و اختيارات هيئت تصفيه فوق همانست كه در قانون تجارت جهت تصفيه شركت ها پيش بيني گرديده است .
۱۱-۳- هيئت تصفيه پس از بررسي , اموال منقول و غير منقول ستاد و زير مجموعه هاي آن , از جمله موسسه غيرانتفاعي سه جانبه , را مشخص و از آنها صورت برداري مي كند و پس از وصول مطالبات و پرداخت ديون و تعهدات ستاد از محل دارائي ها و مطالبات , برنامه خويش را در مورد انتقال باقيمانده دارائي ها , تدوين و به شوراي عالي كار پيشنهاد مي كند و پس از تصويب برنامه هاي تدويني در شورايعالي كار مراتب را اجراو پايان كار ستاد بن و هيئت تصفيه را اعلام مي دارد .
ماده۱۲-
دستورالعمل هاي اين آئين نامه شامل دستورالعمل هاي مالي ستاد , دستورالعمل هاي اجرايي , شامل ترتيب گردش كار ستاد و كميته هاي اجرايي و نيز دستورالعمل هاي اداري , انضباطي و تخلفات بوسيله ستاد بن تهيه و پيشنهاد مي گردد و پس از تصويب شوراي عالي كار به مرحله اجرا گذاشته مي شود .
اين آئين نامه در ۱۲ ماده , در تاريخ ……………………. به تصويب شوراي عالي كار رسيد .