• نشریه پیام کارفرمایان

  بيست و هفتمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» منتشر شد

  بيست و ششمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» منتشر شد

  بيست و پنجمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» منتشر شد

 •              قوانین‌ و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ و تعدیل‌ نیروی‌ انسانی

  قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌

  مصوب‌ ۲۷/۳/۱۳۶۵ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌

  • ماده‌ واحده‌. حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ سوابق‌ خدمت‌ اشخاصی‌ که‌ وجوهی‌ را به‌ هر یک‌ از صندوقهای‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ یا صندوقهای‌ مشابه‌ پرداخت‌ نموده‌اند در صورتیکه‌ محل‌ کار یا خدمت‌ آنان‌ تغییر نموده‌ و به‌ تبع‌ آن‌ از شمول‌ خدمات‌ صندوق‌ مربوط‌ خارج‌ شده‌ باشند، یا طبق‌ ضوابط‌ قانونی‌، مشترک‌ صندوق‌ دیگری‌ شده‌اند، به‌ میزان‌ ۴ درصد آخرین‌ حقوق‌ و مزایای‌ آنان‌ که‌ مبنای‌ برداشت‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ قرار گرفته‌ است‌ بابت‌ هر ماه‌ به‌ صندوقی‌ که‌ مشمول‌، به‌ تبع‌ شغل‌ خود مشترک‌ آن‌ شده‌ است‌ منتقل‌ می‌شود.

  در مورد اشخاصی‌ که‌ بعد از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ از شمول‌ خدمات‌ صندوق‌ بازنشستگی‌ مربوط‌ خارج‌ شده‌ و زیر پوشش‌ صندوق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ دیگری‌ قرار گیرند به‌ جای‌ نرخ‌ ۴ درصد مذکور در این‌ ماده‌ کلیه‌ وجوهی‌ که‌ به‌ صندوق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ قبلی‌ مستخدم‌ پرداخت‌ شده‌ است‌ پس‌ از کسر حق‌ درمان‌ عیناً به‌ صندوقی‌ که‌ مستخدم‌ مشترک‌ آن‌ شده‌ است‌ واریز خواهد شد.
  تبصره‌ ۱. انتقال‌ حق‌ بیمه‌، یا کسور بازنشستگی‌ اشخاصی‌ که‌ قبل‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ بموجب‌ قوانین‌ مربوط‌، حق‌ بیمه‌، یا کسور بازنشستگی‌ آنان‌ از یک‌ صندوق‌ بازنشستگی‌ به‌ صندوق‌ بازنشستگی‌ دیگر منتقل‌ شده‌ است‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ نخواهد بود.
  تبصره‌ ۲. آن‌ قسمت‌ از سنوات‌ خدمت‌ قابل‌ قبول‌ دولتی‌ مستخدم‌ که‌ مبنای‌ برداشت‌ حق‌ بیمه‌، یا کسور بازنشستگی‌ قرار گرفته‌ با انتقال‌ حق‌ بیمه‌، یا کسور بازنشستگی‌ جزء خدمت‌ رسمی‌ قرار می‌گیرد. و مازاد بر آن‌ مشمول‌ مقررات‌ صندوق‌ بازنشستگی‌ مربوط‌ خواهد بود.
  تبصره‌ ۳. در خصوص‌ آن‌ دسته‌ از مشمولین‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و صندوقهای‌ مشابه‌ که‌ سهم‌ بازنشستگی‌ آنان‌ به‌ مأخذ مذکور در ماده‌ واحده‌ از سایر صندوقهای‌ بازنشستگی‌ دریافت‌ گردیده‌ است‌ با اخذ مابه‌التفاوت‌ سهم‌ بازنشستگی‌ براساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ از مستخدم‌، سنوات‌ خدمت‌ آنان‌ محاسبه‌ خواهد شد میزان‌ و نحوه‌ اخذ سهم‌ بازنشستگی‌ مذکور در این‌ تبصره‌ براساس‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.
  قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ و سه‌ تبصره‌ در جلسه‌ روز سه‌شنبه‌ بیست‌ و هفتم‌ خردادماه‌ یکهزار و سیصد و شصت‌ و پنج‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ ۱۹/۴/۱۳۶۵ به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است‌.

  آئین‌نامه‌ تبصره‌ ۳ ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌
  یا بازنشستگی‌ مصوب‌ ۲۷/۳/۶۵

  • ماده‌ ۱. مشمولین‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و صندوقهای‌ بازنشستگی‌ و صندوقهای‌ مشابه‌ که‌ حق‌ بیمه‌ یا کسور بازنشستگی‌ به‌ هر یک‌ از صندوقهای‌ مذکور پرداخت‌ نموده‌اند در صورتیکه‌ طبق‌ ضوابط‌ محل‌ کار یا خدمت‌ آنان‌ تغییر نموده‌ و به‌ تبع‌ آن‌ از شمول‌ صندوق‌ مربوط‌ خارج‌ شده‌ یا بشوند یا طبق‌ ضوابط‌ قانونی‌ مشترک‌ صندوق‌ دیگری‌ شده‌ یا بشوند چنانچه‌ کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ آنان‌ به‌ صندوق‌ جدید منتقل‌ نشده‌ باشد از لحاظ‌ پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ مندرج‌ در تبصره‌ ۳ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ تابع‌ مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ خواهند بود.
  • ماده‌ ۲. چنانچه‌ حق‌ بیمه‌ یا کسور بازنشستگی‌ شخصی‌ که‌ قبل‌ از تاریخ‌ ۲۷/۳/۶۵ از شمول‌ خدمات‌ صندوق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ مربوط‌ خارج‌ شده‌ و زیر پوشش‌ صندوق‌ دیگری‌ قرار گرفته‌ است‌ انتقال‌ نیافته‌ باشد مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ در تعیین‌ وجوه‌ قابل‌ انتقال‌ و مابه‌التفاوت‌ متعلقه‌ وی‌ مجری‌ خواهد بود.
  • ماده‌ ۳. در مورد اشخاصی‌ که‌ طبق‌ ضوابط‌ قانونی‌ یا به‌ لحاظ‌ تغییر محل‌ کار یا خدمت‌ مشترک‌ صندوق‌ دیگری‌ بشوند کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ متعلقه‌ (سهم‌ شخص‌) هر ماه‌ از سنوات‌ خدمت‌ مورد نظر طبق‌ ضوابط‌ مورد عمل‌ بر مبنای‌ اولین‌ حقوق‌ و مزایای‌ ماهانه‌ در محل‌ خدمت‌ جدید که‌ مبنای‌ کسر حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ قرار می‌گیرد محاسبه‌ و مابه‌التفاوت‌ آن‌ با حق‌ بیمه‌ یا کسور بازنشستگی‌ (سهم‌ شخص‌ و کارفرما) که‌ به‌ صندوق‌ جدید منتقل‌ شده‌ بترتیب‌ مقرر در این‌ آئین‌نامه‌ از شخص‌ وصول‌ خواهد شد.
  • ماده‌ ۴. صندوقهای‌ موضوع‌ این‌ آئین‌نامه‌ چنانچه‌ طبق‌ مقررات‌ مورد عمل‌ علاوه‌ بر پرداخت‌ حقوق‌ بازنشستگی‌، از کارافتادگی‌ و وظیفه‌ وراث‌، مشترکین‌ خود را در برابر بیماریها بیمه‌ خدمات‌ درمانی‌ نموده‌ باشند، بهنگام‌ انتقال‌ کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ از اینگونه‌ صندوقها به‌ صندوقهای‌ دیگر بخشی‌ از این‌ کسور یا حق‌ بیمه‌ که‌ در ازای‌ تأمین‌ بیمه‌ مزبور می‌باشد از جمع‌ وجوه‌ انتقالی‌ کسر می‌گردد.

  تبصره‌. در صورتی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ خدمات‌ درمانی‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ رقم‌ معینی‌ از کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ را تشکیل‌ ندهد، (یک‌چهارم‌) مجموع‌ حق‌ بیمه‌ یا کسور بازنشستگی‌ سهم‌ شخص‌ و کارفرما از این‌ بابت‌ منظور می‌گردد.

  • ماده‌ ۵. صرفاً آن‌ قسمت‌ از سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ که‌ در اجرای‌ مقررات‌ صندوق‌ بیمه‌ و بازنشستگی‌ متبوع‌ شخص‌ قابل‌ احتساب‌ تلقی‌ شده‌ یا می‌شود در تعیین‌ میزان‌ مابه‌التفاوت‌ ملاک‌ عمل‌ قرار می‌گیرد.
  • ماده‌ ۶. حق‌ بیمه‌ یا کسور بازنشستگی‌ و مابه‌التفاوت‌ متعلقه‌ به‌ شخص‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ یا سایر قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ از یک‌ صندوق‌ به‌ صندوق‌ دیگر منتقل‌ شده‌ است‌ در صورتیکه‌ محل‌ خدمت‌ شخص‌ مجدداً تغییر نموده‌ یا بنماید یا طبق‌ ضوابط‌ قانونی‌ مشترک‌ صندوق‌ دیگری‌ شده‌ یا بشود عیناً به‌ صندوق‌ جدید منتقل‌ می‌گردد و از بابت‌ اینگونه‌ سوابق‌ مابه‌التفاوتی‌ وصول‌ نخواهد شد.
  • ماده‌ ۷. مابه‌التفاوت‌ موضوع‌ این‌ آئین‌نامه‌ به‌ اقساط‌ ماهانه‌ وصول‌ خواهد شد. میزان‌ اقساط‌ با توجه‌ به‌ کل‌ مبلغ‌ مابه‌التفاوت‌، میزان‌ حقوق‌ و مزایای‌ شخص‌، و سایر ملاحظات‌ طبق‌ توافق‌ شخص‌ و صندوق‌ مربوط‌ تعیین‌ می‌گردد، حداکثر مدت‌ پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ معادل‌ سنوات‌ خدمت‌ مورد محاسبه‌ می‌باشد.
  • ماده‌ ۸. در صورتی‌ که‌ رابطه‌ خدمتی‌ شخص‌ با دستگاه‌ متبوعش‌ به‌ لحاظ‌ استعفاء قطع‌ شود و کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ خود را دریافت‌ ننموده‌ باشد از لحاظ‌ انتقال‌ کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ و احتساب‌ مابه‌التفاوت‌ متعلقه‌ تابع‌ مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ خواهد بود.

  تبصره‌. مقررات‌ این‌ ماده‌ شامل‌ اشخاصی‌ نخواهد بود که‌ رابطه‌ خدمتی‌ آنان‌ به‌ سبب‌ بازنشستگی‌، بازخرید خدمت‌، اخراج‌ یا انفصال‌ دائم‌ از خدمت‌ قطع‌ شده‌ است‌.

  • ماده‌ ۹. در اجرای‌ مقررات‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ و این‌ آئین‌نامه‌ صرفاً سوابق‌ خدمت‌ دولتی‌ کارکنان‌ که‌ حق‌ بیمه‌ یا کسور بازنشستگی‌ آن‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ منتقل‌ شده‌ یا می‌شود جزء سنوات‌ خدمت‌ دولتی‌ آنان‌ از لحاظ‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ قابل‌ احتساب‌ می‌باشد.

  در مورد شرکتها و مؤسسات‌ و واحدهای‌ غیر دولتی‌ که‌ تابع‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ می‌باشند سوابق‌ خدمت‌ دولتی‌ کارکنان‌ با انتقال‌ کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ مربوط‌ جزء سنوات‌ خدمت‌ آنان‌ از لحاظ‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ محسوب‌ و منظور می‌گردد.
  تبصره‌ ۲. اشخاصی‌ که‌ به‌ دلیل‌ استعفاء بازخرید خدمت‌ و اخراج‌ رابطه‌ استخدامی‌ آنان‌ با دستگاه‌ مربوط‌ قطع‌ گردیده‌ است‌ و مشترک‌ صندوق‌ تأمین‌ اجتماعی‌ شده‌ یا می‌شوند و کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ خود را به‌ طور کلی‌ یا جزئی‌ از دستگاه‌ مربوط‌ وصول‌ ننموده‌اند به‌ مأخذ هجده‌ درصد (۱۸%) به‌ ترتیب‌ مذکور در تبصره‌ (۱) این‌ ماده‌ محاسبه‌ و مابه‌التفاوت‌ (سهم‌ شخص‌ و کارفرما) از شخص‌ وصول‌ خواهد شد.
  تبصره‌ ۳. در صورتی‌ که‌ مشمولین‌ تبصره‌های‌ (۱) و (۲) این‌ ماده‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ اقدام‌ ننمایند و یا ترتیبی‌ برای‌ پرداخت‌ آن‌ ندهند براساس‌ تقاضای‌ مجدد و رعایت‌ تبصره‌های‌ مذکور، مابه‌التفاوت‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود.
  تبصره‌ ۴. سوابق‌ مشمولین‌ تأمین‌ اجتماعی‌ که‌ به‌ یکی‌ از علل‌ مندرج‌ در تبصره‌ (۲) این‌ ماده‌ یا دستگاه‌ متبوع‌ قطع‌ رابطه‌ استخدامی‌ نموده‌ یا می‌نمایند محفوظ‌ و از مزایای‌ قانونی‌ آن‌ بهره‌مند می‌شوند.
  ب‌. متن‌ زیر به‌ عنوان‌ ماده‌ (۱۰) و تبصره‌ آن‌ به‌ آیین‌نامه‌ یاد شده‌ اضافه‌ می‌شود:

  • ماده‌ ۱۰. کسور بازنشستگی‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتی‌ بیمه‌شدگانی‌ که‌ در اجرای‌ مقررات‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌، به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ منتقل‌ شده‌ یا می‌شود، برای‌ متقاضیان‌ بازنشستگی‌ تنها در محاسبه‌ میزان‌ مستمری‌ بازنشستگی‌ به‌ جمع‌ سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ آنان‌ اضافه‌ می‌گردد و در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ برای‌ احراز شرایط‌ بازنشستگی‌ منظور نخواهد شد. کسور بازنشستگی‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتی‌ بیمه‌شدگانی‌ که‌ از کارافتاده‌ کلی‌ یا فوت‌ می‌شوند در احراز شرایط‌ برقراری‌ مستمری‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ و فوت‌ و میزان‌ مستمری‌ آنان‌ ملاک‌ محاسبه‌ قرار خواهد گرفت‌.

  تبصره‌. آن‌ گروه‌ از مستخدمینی‌ که‌ در اجرای‌ لایحه‌ قانونی‌ نحوه‌ انتقال‌ مستخدمین‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ به‌ مؤسسات‌
  مستثنی‌ شده‌ از قانون‌ مزبور و بالعکس‌ مصوب‌ ۲۰/۲/۵۹ شورای‌ انقلاب‌ منتقل‌ می‌شوند و نیز مستخدمین‌ مؤسسات‌ دولتی‌ دارای‌ مقررات‌ استخدامی‌ خاص‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ سایر دستگاههای‌ دولتی‌ منتقل‌ شده‌ یا می‌شوند تابع‌ قوانین‌ مربوط‌ خواهند بود.
  پ‌. عبارت‌ «یا انفصال‌ دایم‌» از ماده‌ (۸) اصلاحی‌ آیین‌نامه‌ یاد شده‌ (موضوع‌ تصویب‌نامه‌ شماره‌ ۵۴۱۹۴/ ت‌ ۶۵۳ مورخ‌ ۳۱/۵/۱۳۶۸)، حذف‌ می‌شود.

  (تصویبنامه‌ راجع‌ به‌ حذف‌ بند (پ‌) اصلاح‌ آیین‌نامه‌ تبصره‌ (۳
  ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌بیمه‌
  یا بازنشستگی‌ ــ مصوب‌ ۱۳۶۵ ــ
  وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ ـ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور
  هیأت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۱۸/۱۲/۱۳۷۸ با توجه‌ به‌ نظریه‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ (موضوع‌ نامه‌ شماره‌ ۲۳۶۶ ه/ ب‌ مورخ‌ ۱۶/۵/۱۳۷۸) تصویب‌ نمود:
  بند پ‌. تصویب‌نامه‌ شماره‌ ۵۲۳۷۳/ ت‌ ۱۵۶۴۹ ه مورخ‌ ۱۱/۸/۷۷ موضوع‌ اصلاح‌ آیین‌نامه‌ تبصره‌ (۳) ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌بیمه‌ یا بازنشستگی‌ ــ مصوب‌ ۱۳۶۵ ــ حذف‌ می‌شود.

  اصلاح‌ آئین‌نامه‌ تبصرة‌ (۳) ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌
  بازنشستگی‌ ــ مصوب‌ ۱۳۶۵ ــ
  هیأت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۳/۸/۱۳۷۷ بنا به‌ پیشنهاد شماره‌ ۱۰۱۰۷ مورخ‌ ۹/۷/۱۳۷۴ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و به‌ استناد تبصره‌ (۳) ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ ــ مصوب‌ ۱۳۶۵ ــ تصویب‌ نمود:
  آیین‌نامه‌ تبصره‌ (۳) ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ مصوب‌ ۱۳۶۵ ـ (موضوع‌ تصویب‌نامه‌ شماره‌ ۵۹۵۲۲ مورخ‌ ۲۷/۱۱/۱۳۶۵) به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ می‌شود:
  الف‌. چهار تبصره‌ به‌ شرح‌ زیر به‌ ماده‌ (۳) آیین‌نامه‌ یاد شده‌ اضافه‌ می‌شود:
  تبصره‌ ۱. در مورد اشخاصی‌ که‌ طبق‌ ضوابط‌ قانونی‌، به‌ سبب‌ انتقال‌ و تغییر ساختار سازمانی‌، مشترک‌ صندوق‌ تأمین‌ اجتماعی‌ شده‌ یا بشوند، حق‌ بیمه‌ متعلقه‌ هر ماه‌ از سنوات‌ خدمت‌ مورد نظر به‌ مأخذ هجده‌ درصد (۱۸%) ــ هفت‌ درصد (۷%) سهم‌ مستخدم‌ و یازده‌ درصد (۱۱%) سهم‌ کارفرما ــ حقوق‌ و مزایای‌ ماهانه‌ زمان‌ تقاضا در محل‌ خدمت‌ جدید که‌ مبنای‌ کسر حق‌ بیمه‌ قرار می‌گیرد و یا آخرین‌ حقوق‌ و مزایای‌ مبنای‌ برداشت‌ کسور بازنشستگی‌ در محل‌ خدمت‌ قبلی‌ (هر کدام‌ بیشتر باشد) محاسبه‌ و مابه‌التفاوت‌ آن‌ با کسور بازنشستگی‌ (سهم‌ شخص‌ و کارفرما)که‌ به‌ صندوق‌ جدید منتقل‌ شده‌ است‌ به‌ ترتیب‌ مقرر در این‌ تبصره‌ از شخص‌ و کارفرمای‌ سابق‌ وصول‌ خواهد شد.

  تصویب‌نامه‌ راجع‌ به‌ اصلاح‌ ماده‌ ۸ آئین‌نامه‌ تبصره‌ ۳ ماده‌ واحده‌ قانون‌
  نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ مصوب‌ ۲۸/۵/۱۳۶۸ هیأت‌ وزیران‌
  ۱. ماده‌ ۸ آئین‌نامه‌ تبصره‌ ۳ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ موضوع‌ تصویب‌نامه‌ شماره‌ ۵۹۵۲۴ مورخ‌ ۲۷/۱۱/۱۳۶۵ بشرح‌ زیر اصلاح‌ شود:

  • ماده‌ ۸. در صورتی‌ که‌ رابطه‌ استخدامی‌ شخص‌ با دستگاه‌ متبوعش‌ به‌ لحاظ‌ استعفاء، اخراج‌، بازخرید خدمت‌ یا انفصال‌ دائم‌ قطع‌ شده‌ یا می‌شود و کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ خود را دریافت‌ ننموده‌ باشد از لحاظ‌ انتقال‌ کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ و احتساب‌ مابه‌التفاوت‌ متعلقه‌ تابع‌ مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ خواهد بود. در مورد اشخاصی‌ که‌ کسور بازنشستگی‌ متعلقه‌ را جزئاً یا کلاً از صندوق‌ بازنشستگی‌ ذیربط‌ دریافت‌ داشته‌اند مسئله‌ نقل‌ و انتقال‌ کسور موضوعاً منتفی‌ است‌.

  ۲. تبصره‌ ذیل‌ ماده‌ ۸ حذف‌ گردد.

  قانون‌ نحوه‌ تعدیل‌ نیروی‌ انسانی‌ دستگاههای‌ دولتی‌
  مصوب‌ ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌

  • ماده‌ ۱. مستخدمینی‌ که‌ براساس‌ قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ ماده‌ ۷۴ قانون‌ استخدامی‌ کشوری‌ و تبصره‌های‌ الحاقی‌ آن‌ مصوب‌ ۲۷/۳/۱۳۶۵ بازخرید می‌شوند می‌توانند تقاضا نمایند کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ آنان‌ (سهم‌ مستخدم‌) به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ منتقل‌ شود که‌ در این‌ صورت‌ کسور مزبور به‌ صندوق‌ تأمین‌ اجتماعی‌ منتقل‌ می‌شود و پس‌ از پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ کسور یا حق‌ بیمه‌ مزبور با حق‌ بیمه‌ مقرر در قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ (اعم‌ از سهم‌ مستخدم‌ و کارفرما) توسط‌ اینگونه‌ مستخدمین‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌، سنوات‌ مربوط‌ به‌ عنوان‌ سنوات‌، پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ آنان‌ جهت‌ استفاده‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ منظور و محسوب‌ می‌گردد.

  تبصره‌ ۱. مستخدمین‌ رسمی‌ و ثابت‌ که‌ از نظر بازنشستگی‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ هستند در شمول‌ مستخدمین‌ مزبور در تبصره‌ ۱ ماده‌ ۷۴ قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ مصوب‌ ۲۷/۳/۱۳۶۵ بوده‌ و می‌توانند براساس‌ تبصره‌ مزبور و تبصره‌های‌ الحاقی‌ قانون‌ فوق‌ بازنشسته‌ و بازخرید شوند.
  تبصره‌ ۲. بازنشستگی‌ براساس‌ تبصره‌ ۱ ماده‌ ۷۴ قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ مصوب‌ ۲۷/۳/۱۳۶۵ و مقررات‌ خاص‌ دستگاههای‌ دولتی‌ منوط‌ به‌ داشتن‌ حداقل‌ ۴۵ سال‌ سن‌ برای‌ مستخدمین‌ زن‌ و ۵۰ سال‌ برای‌ مستخدمین‌ مرد خواهد بود در غیر اینصورت‌ براساس‌ مقررات‌ مربوطه‌ سنوات‌ خدمت‌ آنان‌ بازخرید می‌شود.

  • ماده‌ ۲. کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ استخدامی‌ در دستگاههای‌ مذکور در ماده‌ ۴ این‌ قانون‌ در خصوص‌ بازنشستگی‌ کارمندان‌ با سنوات‌ خدمت‌ کمتر از ۲۰ سال‌ و نیز با سنوات‌ ارفاقی‌ لغو می‌گردد و بازنشستگی‌ در صورت‌ درخواست‌ آنان‌ فقط‌ براساس‌ سنوات‌ خدمت‌ امکان‌پذیر خواهد بود.

  تبصره‌. مستخدمینی‌ که‌ دارای‌ ۶۵ سال‌ سن‌ هستند از حکم‌ این‌ ماده‌ مستثنی‌ می‌باشند.

  • ماده‌ ۳. دستگاههای‌ مذکور در ماده‌ ۴ این‌ قانون‌ می‌توانند کارمندانی‌ را که‌ حداقل‌ ۳۰ سال‌ سابقه‌ خدمت‌ قابل‌ قبول‌ از لحاظ‌ بازنشستگی‌ داشته‌ باشند رأساً براساس‌ مقررات‌ مربوطه‌ بازنشسته‌ نمایند. حداقل‌ مذکور در این‌ ماده‌ برای‌ مشمولین‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ۳۵ سال‌ خواهد بود.

  تبصره‌. مستخدم‌ رسمی‌ می‌تواند هنگام‌ تقاضای‌ بازنشستگی‌، حقوق‌ و فوق‌العاده‌های‌ مربوط‌ به‌ ایام‌ مرخصی‌های‌ استحقاقی‌ استفاده‌ نشده‌ خود را مطالبه‌ و یا تقاضا نماید در احتساب‌ سابقه‌ خدمت‌ جهت‌ تعیین‌ حقوق‌ بازنشستگی‌ یا از کارافتادگی‌ به‌ جمع‌ خدمت‌ رسمی‌ وی‌ اضافه‌ شود و در صورتیکه‌ مستخدم‌ رسمی‌ فوت‌ شود و استحقاق‌ مرخصی‌ داشته‌ باشد تمام‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌های‌ مربوط‌ بابت‌ مرخصی‌ استحقاقی‌ به‌ وراث‌ قانونی‌ وی‌ پرداخت‌ خواهد شد.

  • ماده‌ ۴. وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ و مؤسساتی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ است‌ مکلفند براساس‌ ضوابط‌ ذیل‌ حداکثر ظرف‌ مدت‌ یکسال‌ نسبت‌ به‌ اصلاح‌ تشکیلات‌ تفصیلی‌ خود با تأیید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور اقدام‌ نمایند.

  الف‌. هشتاد درصد پستهای‌ بلامتصدی‌ در دستگاههای‌ فوق‌ حذف‌ می‌گردد.
  ب‌. مجموع‌ پستهای‌ پشتیبانی‌ (اداری‌ و خدماتی‌) در دستگاههای‌ فوق‌الذکر از یک‌سوم‌ پستهای‌ اصلی‌ هر دستگاه‌ تجاوز ننماید. این‌ نسبت‌ برای‌ مدارس‌ یک‌ششم‌ (با احتساب‌ کادر دفتری‌ مدارس‌ در پستهای‌ پشتیبانی‌) و برای‌ دانشگاهها یک‌دوم‌ می‌باشد.
  ج‌. دستگاههای‌ فوق‌ مکلفند کارمندان‌ غیر رسمی‌ خود را به‌ پستهای‌ موقت‌ تخصیص‌ دهند.
  تبصره‌ ۱. در صورتیکه‌ هر یک‌ از دستگاههای‌ فوق‌ در مهلت‌ مقرر نسبت‌ به‌ اصلاح‌ تشکیلات‌ تفصیلی‌ خود اقدام‌ ننماید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور مکلف‌ است‌ رأساً نسبت‌ به‌ اصلاح‌ تشکیلات‌ آن‌ اقدام‌ و مراتب‌ را به‌ دستگاه‌ مزبور ابلاغ‌ نماید و پرداخت‌ هر گونه‌ وجهی‌ به‌ کارکنان‌ مازاد بر پستهای‌ مصوب‌، تصرف‌ غیر قانونی‌ در اموال‌ دولتی‌ محسوب‌ خواهد گردید.
  تبصره‌ ۲. هر گونه‌ افزایش‌ پست‌ سازمانی‌ اعم‌ از ثابت‌ یا موقت‌ با رعایت‌ موارد فوق‌ صرفاً پس‌ از تأیید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور و تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ امکان‌پذیر خواهد بود.

  • ماده‌ ۵. استخدام‌ آزمایشی‌ افرادی‌ که‌ براساس‌ بند ب‌ تبصره‌ ۶۰ قانون‌ بودجه‌ سال‌ ۱۳۶۴ کل‌ کشور تعهد استخدامی‌ می‌نمایند، در صورتی‌ که‌ حداقل‌ نصف‌ ساعات‌ کار هفتگی‌ مقرر را به‌ خدمت‌ مشغول‌ باشند، مجاز می‌باشد. صدور حکم‌ قطعی‌ این‌ افراد منوط‌ به‌ موفقیت‌ در دوره‌ آموزشی‌ مربوطه‌ با تأیید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور می‌باشد و رعایت‌ حداکثر دوره‌ آزمایشی‌ مقرر در مورد آنان‌ لازم‌ نخواهد بود. دوره‌های‌ آموزشی‌ که‌ مدت‌ آن‌ حداقل‌ یکسال‌ باشد مشمول‌ بند ب‌ تبصره‌ ۶۰ خواهد بود.
  • ماده‌ ۶. وزارتخانه‌های‌ آموزش‌ و پرورش‌، بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ می‌توانند صرفاً با رعایت‌ مفاد ماده‌ ۴ این‌ قانون‌ و نسبتهای‌ زیر و تأیید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور نسبت‌ به‌ استخدام‌ کادر مورد نیاز خود اقدام‌نمایند.

  الف‌. به‌ ازاء افزایش‌ هر ۲۰ نفر دانش‌آموز در مناطق‌ شهری‌ و ۱۵ نفر دانش‌آموز در مناطق‌ روستائی‌ یکنفر (اعم‌ از آموزشی‌ و غیر آموزشی‌).
  ب‌. به‌ ازاء افزایش‌ هر یک‌ تخت‌ بیمارستانی‌ دو نفر (اعم‌ از کادر پزشکی‌ و غیر پزشکی‌).
  ج‌. به‌ ازاء افزایش‌ هر ۱۴ نفر دانشجو یکنفر کادر غیر هیأت‌ علمی‌ و در مورد مؤسسات‌ آموزشی‌ جدیدالتأسیس‌ تا یک‌سوم‌ پستهای‌ سازمانی‌ مصوب‌.
  تبصره‌. استخدام‌ در کادر هیأت‌ علمی‌ تابع‌ ضوابط‌ مقرر در تبصره‌ ۶۰ قانون‌ بودجه‌ سال‌ ۱۳۶۴ خواهد بود و استفاده‌ از تبصره‌ ۶۰ برای‌ وزارتخانه‌های‌ یاد شده‌ به‌ استثناء وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ ممنوع‌ می‌باشد.

  • ماده‌ ۷. استخدام‌ در سایر دستگاهها برای‌ مشاغلی‌ که‌ به‌ موجب‌ تبصره‌ ۶۰ ممنوع‌ اعلام‌ گردیده‌، با رعایت‌ ماده‌ ۴ این‌ قانون‌ و حداکثر به‌ تعداد یک‌دوم‌ افرادی‌ که‌ در همان‌ مشاغل‌ از خدمت‌ خارج‌ می‌گردند (به‌ استثنای‌ انتقال‌) با تأیید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور مجاز خواهد بود.

  تبصره‌ ۱. دستگاههای‌ فوق‌ مکلفند نیمی‌ از افرادی‌ را که‌ بموجب‌ این‌ ماده‌ به‌ استخدام‌ در می‌آورند از بین‌ پدران‌ و برادران‌ شهداء، اسرا، مفقودین‌ و جانبازانی‌ که‌ قادر به‌ کار نباشند و نیز رزمندگان‌ داوطلبی‌ که‌ ۹ ماه‌ متوالی‌ یا یکسال‌ متناوب‌ در جبهه‌های‌ جنگ‌ تحمیلی‌ خدمت‌ نموده‌اند در رشته‌های‌ شغلی‌ که‌ واجد شرایط‌ آن‌ باشند (و در مورد همسران‌ و خواهران‌ آنان‌ در مشاغل‌ آموزشی‌ و بهداشتی‌ و درمانی‌) انتخاب‌ نمایند.
  تبصره‌ ۲. استخدام‌ در مشاغل‌ پشتیبانی‌ (اداری‌ و خدماتی‌) فقط‌ بصورت‌ پیمانی‌ امکان‌پذیر خواهد بود و تبدیل‌ وضع‌ مستخدمین‌ پیمانی‌ به‌ رسمی‌ منوط‌ به‌ داشتن‌ حداقل‌ ۸ سال‌ سابقه‌ خدمت‌ بصورت‌ پیمانی‌ در همان‌ دستگاه‌ و یا یکسال‌ خدمت‌ داوطلبانه‌ در جبهه‌ بعلاوه‌ حداقل‌ ۲ سال‌ سابقه‌ خدمت‌ پیمانی‌ در دستگاه‌ می‌باشد.
  تبصره‌ ۳. منظور از استخدام‌ غیر رسمی‌ مذکور در تبصره‌ ۶۰ قانون‌ بودجه‌ سال‌ ۱۳۶۴ هر گونه‌ استخدام‌ بصورت‌ پیمانی‌، قراردادی‌، خرید خدمت‌، روزمزد و کارگری‌ و عناوین‌ مشابه‌ می‌باشد.

  • ماده‌ ۸. اشتغال‌ به‌ کار کلیه‌ بازنشستگان‌ و نیز کسانی‌ که‌ سنوات‌ خدمت‌ آنان‌ براساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ استخدامی‌ بازخرید شده‌ است‌ در وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ و شهرداریها ممنوع‌ است‌ و در صورت‌ نیاز دولت‌ به‌ تخصص‌ بعضی‌ از این‌ افراد، اشتغال‌ آنان‌ بصورت‌ غیر رسمی‌ و برای‌ مدت‌ معین‌ با تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ مجاز خواهد بود.
  • ماده‌ ۹. فرزندان‌ و نوادگان‌ اناث‌ متوفی‌ تا زمانی‌ که‌ شرط‌ سنی‌ مقرر در بند ب‌ ماده‌ ۸۶ قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ و یا شرایط‌ مشابه‌ در سایر قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ را داشته‌ باشند می‌توانند از حقوق‌ وظیفه‌ یا مستمری‌ به‌ میزانی‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ آنان‌ تعلق‌ می‌گیرد استفاده‌ نمایند لکن‌ پس‌ از خارج‌ شدن‌ از شرایط‌ مذکور حقوق‌ وظیفه‌ یا مستمری‌ آنان‌ در اجرای‌ قانون‌ برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ در مورد فرزندان‌ و نوادگان‌ اناث‌ مصوب‌ ۲/۱۰/۱۳۶۳ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در مورد ورثه‌ منحصر به‌ فرد فقط‌ تا میزان‌ حداقل‌ حقوق‌ وظیفه‌ تعیین‌ شده‌ با رعایت‌ کلیه‌ ضوابط‌ مربوط‌ قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود.

  تبصره‌. در اجرای‌ قانون‌ برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ درباره‌ فرزندان‌ اناث‌ مصوب‌ ۲/۱۰/۱۳۶۳ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ چنانچه‌ تعداد ورثه‌ بیش‌ از یکنفر باشد در ازاء هر نفر یک‌دوم‌ رقم‌ حداقل‌ به‌ جمع‌ حقوق‌ وظیفه‌ یا مستمری‌ افزوده‌ می‌شود مشروط‌ بر آنکه‌ جمع‌ حقوق‌ وظیفه‌ یا مستمری‌ از حقوق‌ وظیفه‌ای‌ که‌ براساس‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ تعلق‌ می‌گرفته‌ تجاوز ننماید.

  • ماده‌ ۱۰. آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ حداکثر ظرف‌ مدت‌ ۳ ماه‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

  قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ده‌ ماده‌ و یازده‌ تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ بیست‌ و هفتم‌ دی‌ماه‌ یکهزار و سیصد و شصت‌ و شش‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ ۸/۱۱/۱۳۶۶ به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است‌.

  اصلاح‌ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ قانون‌ نحوه‌ تعدیل‌ نیروی‌ انسانی‌ دستگاههای‌
  دولتی‌ با اصلاحیه‌ جلسه‌ مورخ‌ ۲۸/۲/۷۹ هیأت‌ وزیران‌
  هیأت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۳/۸/۱۳۷۷ بنا به‌ پیشنهاد شماره‌ ۱۰۱۰۷ مورخ‌ ۹/۷/۱۳۷۴ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و به‌ استناد ماده‌ (۱۰) قانون‌ نحوه‌ تعدیل‌ نیروی‌ انسانی‌ دستگاههای‌ دولتی‌ ــ مصوب‌ ۱۳۶۶ ــ تصویب‌ نمود:
  ماده‌ (۱) آیین‌نامه‌ اجرائی‌ قانون‌ نحوه‌ تعدیل‌ نیروی‌ انسانی‌ دستگاههای‌ دولتی‌ (موضوع‌ تصویب‌نامه‌ شماره‌ ۱۹۴۰۴/ ت‌ ۳۱۶ مورخ‌ ۵/۵/۱۳۶۷) به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ و دو تبصره‌ به‌ آن‌ اضافه‌ می‌شود:

  • ماده‌ ۱. در اجرای‌ ماده‌ (۱) قانون‌ یاد شده‌، درصدی‌ که‌ به‌ عنوان‌ کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ طبق‌ مقررات‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ مربوط‌ از حقوق‌ و مزایای‌ مستخدم‌ برداشت‌ و منتقل‌ شده‌ است‌ از حق‌ بیمه‌ آخرین‌ حقوق‌ و مزایای‌ مبنای‌ برداشت‌ کسور مستخدم‌ در صندوق‌ قبلی‌ یا حداقل‌ دستمزد کارگر عادی‌ در زمان‌ پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ هر کدام‌ بیشتر باشد شامل‌ سهم‌ کارفرما و کارگر به‌ مأخذ پانزده‌ درصد (۱۵%) به‌ ازای‌ هر ماه‌ محاسبه‌ و کسر می‌گردد.

  مشمولین‌ این‌ قانون‌ حداکثر ظرف‌ یکسال‌ از تاریخ‌ بازخرید مهلت‌ دارند تا تقاضای‌ کتبی‌ خود را به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ارائه‌ نمایند. به‌ تقاضاهای‌ خارج‌ از مهلت‌ مذکور ترتیب‌ اثر داده‌ نخواهد شد.
  تبصره‌ ۱. آن‌ عده‌ از مستخدمین‌ دستگاههای‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ که‌ در اجرای‌ قانون‌ مذکور بازخرید می‌شوند از پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ معاف‌ خواهند بود.
  مستخدمینی‌ که‌ قبلاً بازخرید شده‌اند و تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ آیین‌نامه‌ مابه‌التفاوت‌ مذکور را نپرداخته‌اند نیز مشمول‌ این‌ تبصره‌ خواهند بود.
  تبصره‌ ۲. کسور بازنشستگی‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتی‌ مستخدمینی‌ که‌ در اجرای‌ قانون‌ یاد شده‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ منتقل‌ شده‌ یا می‌شوند برای‌ متقاضیان‌ بازنشستگی‌ تنها در محاسبه‌ میزان‌ مستمری‌ بازنشستگی‌ که‌ به‌ جمع‌ سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ آنان‌ اضافه‌ می‌گردد و در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ برای‌ احراز شرایط‌ بازنشستگی‌ منظور نخواهد شد.
  سوابق‌ مستخدمینی‌ که‌ بیمه‌ آنان‌ نزد سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ادامه‌ دارد و از کارافتاده‌ کلی‌ یا فوت‌ می‌شوند در احراز شرایط‌ برقراری‌ مستمری‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ و فوت‌ و میزان‌ مستمری‌ آنان‌ ملاک‌ محاسبه‌ خواهد بود.
  هیأت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۲۸/۲/۱۳۷۹ با توجه‌ به‌ نظر رئیس‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ (موضوع‌ نامه‌ شماره‌ ۲۲۷۳ ه/ ب‌ مورخ‌ ۲۲/۳/۱۳۷۸) تصویب‌ نمود:
  تصویب‌نامه‌ شماره‌ ۵۲۱۶۶/ ت‌ ۱۵۶۴۹ ه مورخ‌ ۱۱/۸/۱۳۷۷ (موضوع‌ اصلاح‌ ماده‌ (۱) آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ نحوه‌ تعدیل‌ نیروی‌ انسانی‌ در دستگاههای‌ دولتی‌) به‌ شرح‌ ذیل‌ اصلاح‌ می‌شود:
  ۱ ـ در مقدمه‌ تصویب‌نامه‌ عبارت‌ و براساس‌ صورتجلسه‌ سازمانهای‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور، برنامه‌ و بودجه‌ و تأمین‌ اجتماعی‌ منضم‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۷۹۷۳/۰/۷۱۰۰ مورخ‌ ۲۶/۵/۱۳۷۸ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و موافقت‌ مورخ‌ ۲۵/۵/۱۳۷۷ معاون‌ رئیس‌جمهور و دبیر کل‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ «قبل‌ از عبارت‌» به‌ استناد ماده‌ (۱۰) قانون‌ تحوه‌ تعدیل‌ اضافه‌ می‌شود.
  ۲ ـ تبصره‌ (۲) الحاقی‌ به‌ ماده‌ (۱) حذف‌ می‌شود.

  قانون‌ برنامه‌ سوم‌:

  • ماده‌ ۲۷. آن‌ دسته‌ از کارکنان‌ شرکتهای‌ دولتی‌ که‌ از نظر مقررات‌ بازنشستگی‌ تابع‌ صندوقهای‌ خاص‌ بازنشستگی‌ وابسته‌ به‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ هستند و ارتباط‌ استخدامی‌ آنها با دستگاه‌ اجرائی‌ ذی‌ربط‌، در اجرای‌ سیاست‌های‌ فروش‌ سهام‌، قطع‌ می‌گردد، می‌توانند در صورت‌ ادامه‌ اشتغال‌ در واحدهای‌ فروخته‌ شده‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ یا تعاونی‌ و رعایت‌ ضوابط‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ مقرر به‌ تفکیک‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ و کارفرما، همچنان‌ تابع‌ مقررات‌ صندوق‌ بازنشستگی‌ مربوط‌ باشند.

  تبصره‌. کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ کسر حق‌بیمه‌ و اختیارات‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ در امر دریافت‌ حق‌بیمه‌ و اخذ جرائم‌ ناشی‌ از دیرکرد پرداخت‌ حق‌بیمه‌، از جمله‌ مواد (۴۹) و (۵۰) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ ۱۳۵۴ نسبت‌ به‌ افراد و صندوقهای‌ فوق‌ نافذ خواهد بود.

  قانون‌ برنامه‌ سوم‌:

  • ماده‌ ۴۲. کلیه‌ بیمه‌شدگان‌ (به‌ استثنای‌ کادر نیروهای‌ مسلح‌ و کارکنان‌ وزارت‌ اطلاعات‌) می‌توانند نسبت‌ به‌ تغییر سازمان‌ بیمه‌ای‌ خود اقدام‌ کنند. نقل‌ و انتقال‌ حق‌بیمه‌ و کسورات‌ بیمه‌ای‌ بین‌ صندوق‌های‌ بیمه‌ای‌ براساس‌ ضوابطی‌ خواهد بود که‌ حداکثر طی‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ توسط‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور، وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و براساس‌ محاسبات‌ بیمه‌ای‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.

  “ضوابط‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ و کسورات‌ بیمه‌ای‌ بین‌ صندوق‌های‌ بیمه‌”
  آئین‌نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ ۴۲ مصوب‌ ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت‌ وزیران‌

  • ماده‌ ۱. شاغلان‌ مشترک‌ هر یک‌ از صندوق‌های‌ بیمه‌ ـ که‌ از این‌ پس‌ بیمه‌ شده‌ نامیده‌ می‌شوندـ می‌توانند نسبت‌ به‌ تغییر صندوق‌ بیمه‌ خود اقدام‌ نمایند.

  تبصره‌ ۱. صندوق‌های‌ بیمه‌ موظفند با رعایت‌ این‌ تصویب‌ نامه‌ نسبت‌ به‌ پذیرش‌ درخواست‌ مشترکان‌ جدید اقدام‌ کنند.
  تبصره‌ ۲. کارکنان‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و نیروهای‌ مسلح‌ از شمول‌ این‌ تصویب‌نامه‌ مستثنی‌ هستند.

  • ماده‌ ۲. هر یک‌ از بیمه‌شدگان‌ فقط‌ برای‌ یک‌ بار، مجاز به‌ تغییر صندوق‌ بیمه‌ خود هستند.

  تبصره‌. بیمه‌شدگان‌ جدیدالاستخدام‌ نیز می‌توانند قبل‌ از صدور حکم‌ استخدامی‌ قطعی‌ نسبت‌ به‌ انتخاب‌ صندوق‌ بیمه‌ خود اقدام‌ نمایند.

  • ماده‌ ۳. بیمه‌ شده‌ تقاضای‌ انتقال‌ خود را به‌ صورت‌ کتبی‌ به‌ صندوق‌ بیمه‌ جدید ارایه‌ می‌کند، صندوق‌ جدید نیز تا یک‌ ماه‌ انتقال‌ وجوه‌ حق‌بیمه‌ یا کسور بازنشستگی‌ را از صندوق‌ بیمه‌ قبلی‌ تقاضا می‌نماید و صندوق‌ بیمه‌ قبلی‌، مکلف‌ است‌ حداکثر تا سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ تقاضای‌ می‌نماید و صندوق‌ بیمه‌ قبلی‌، مکلف‌ است‌ حداکثر تا سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ تقاضای‌ صندوق‌ بیمه‌ جدید، وجوه‌ قابل‌ انتقال‌ را به‌ آن‌ صندوق‌ منتقل‌ نماید.
  • ماده‌ ۴. چگونگی‌ محاسبه‌ مبلغ‌ مابه‌التفاوت‌ وجوه‌ حق‌بیمه‌ یا کسور بازنشستگی‌ قابل‌ انتقال‌ که‌ توسط‌ مستخدم‌ پرداخت‌ می‌شود به‌ شرح‌ زیر است‌:

  کسور بازنشستگی‌ یا حق‌بیمه‌ با نرخ‌ مقرر در صندوق‌ بیمه‌ جدید (اعم‌ از سهم‌ مستخدم‌ و سهم‌ کارفرما) بر مبنای‌ آخرین‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌های‌ دریافتی‌ در تاریخ‌ جابه‌جایی‌ یا اولین‌ حقوق‌ و مزایای‌ ماهانه‌ زمان‌ انتقال‌ به‌ صندوق‌ جدید که‌ مشمول‌ کسر حق‌بیمه‌ یا کسور بازنشستگی‌ می‌شوند (هر کدام‌ که‌ بیشتر است‌) ضرب‌ در تمام‌ ماه‌های‌ سنوات‌ خدمت‌ قابل‌ قبول‌ در صندوق‌ بیمه‌ جدید منهای‌ مجموع‌ وجوهی‌ که‌ به‌ عنوان‌ کسور بازنشستگی‌ یا حق‌بیمه‌ متعلقه‌ (اعم‌ از سهم‌ مستخدم‌ و سهم‌ کارفرما) و تفاوت‌ تطبیق‌ حقوق‌ و مقرری‌ ماه‌ اول‌ و حق‌بیمه‌ درمان‌ از صندوق‌ بیمه‌ قبلی‌ به‌ صندوق‌ بیمه‌ جدید منتقل‌ شده‌ است‌.
  تبصره‌ ۱. اگر صندوق‌های‌ بیمه‌ طبق‌ مقررات‌ مورد عمل‌، علاوه‌ بر پرداخت‌
  حقوق‌ بازنشستگی‌، از کارافتادگی‌ کلی‌ و بازماندگان‌، مشترکان‌ خود را در برابر بیماری‌ها، کمک‌ ازدواج‌، بارداری‌، حقوق‌ ایام‌ بیماری‌، غرامت‌ مقطوع‌ نقص‌ عضو و مستمری‌ از کارافتادگی‌ جزئی‌ نیز بیمه‌ نموده‌ باشند، هنگام‌ انتقال‌ حق‌بیمه‌ یا کسور بازنشستگی‌ به‌ صندوق‌ بیمه‌ دیگر، سهم‌ درمان‌ به‌ علاوه‌ یک‌ درصد بابت‌ مزایای‌ یاد شده‌ از جمع‌ وجوه‌ قابل‌ انتقال‌ کسر می‌شود و در صورتی‌ که‌ نرخ‌ حق‌بیمه‌ درمان‌ مطابق‌ مقررات‌ مربوط‌ رقم‌ معینی‌ از کسور بازنشستگی‌ یا حق‌بیمه‌ پرداختی‌ را تشکیل‌ ندهد یک‌ سوم‌ مجموع‌ حق‌بیمه‌ یا کسور بازنشستگی‌ سهم‌ شخص‌ و کارفرما از این‌ بابت‌ منظور می‌گردد.
  تبصره‌ ۲. اگر صندوق‌ بیمه‌ جدید علاوه‌ بر پرداخت‌ حقوق‌ بازنشستگی‌، از کارافتادگی‌ و وظیفه‌ وراث‌، مشترکان‌ خود را بیمه‌ درمان‌ نیز بنماید، هنگام‌ انتقال‌ کسور، ذخیره‌ حق‌بیمه‌ درمان‌ مربوط‌ به‌ ایام‌ بازنشستگی‌ به‌ میزان‌ سنوات‌ انتقالی‌ مطابق‌ مقررات‌ مورد عمل‌ توسط‌ بیمه‌ شده‌ در وجه‌ صندوق‌ بیمه‌ جدید تأدیه‌ می‌شود.

  • ماده‌ ۵. بیمه‌ شده‌ باید مبلغ‌ مابه‌التفاوت‌ قابل‌ پرداخت‌ به‌ صندوق‌ بیمه‌ جدید را حداکثر تا یک‌ سال‌ از تاریخ‌ اعلام‌ صندوق‌ بیمه‌ جدید به‌ آن‌ صندوق‌ پرداخت‌ نماید.

  تبصره‌. اگر مستخدم‌، قبل‌ از پرداخت‌ کل‌ مبلغ‌ مابه‌التفاوت‌ فوت‌ نماید یا از کارافتاده‌ شود یا به‌ هر دلیل‌ طبق‌ مقررات‌ مورد عمل‌ صندوق‌ ذی‌ربط‌، خود یا بازماندگانش‌ مستحق‌ دریافت‌ مستمری‌ یا حقوق‌ وظیفه‌ شوند، بقیه‌ مبلغ‌ مابه‌التفاوت‌ به‌ صورت‌ ماهانه‌ از دریافتی‌ آن‌ها کسر می‌شود.
  هیأت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۲۷/۸/۱۳۸۰ بنا به‌ پیشنهاد مشترک‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و به‌ استناد ماده‌ (۴۹) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ـ مصوب‌ ۱۳۷۹ ـ تصویب‌ نمود:
  در ماده‌ (۵) آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ بندهای‌ (الف‌) و (ب‌) ماده‌ (۴۹) قانون‌ یاده‌ شده‌، موضوع‌ تصویب‌ نامه‌ شماره‌ ۵۶۹۰۱/ت‌۲۳۹۹۵ هـ مورخ‌ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ عبارت‌ “بیست‌ درصد (۲۰%) در استانهای‌ کمتر توسعه‌ یافته‌ و ده‌ درصد (۱۰%) در سایر استانها” به‌ “نود درصد(۹۰%) در استانهای‌ کمتر توسعه‌ یافته‌ و شصت‌ درصد (۶۰%) در سایر استانها” اصلاح‌ می‌شود.

  قانون‌ نحوه‌ تأثیر سوابق‌ منتقله‌ بر سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌
  برای‌ استفاده‌ از مزایای‌ مقرر در قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌
  مصوب‌ تیرماه‌ ۱۳۵۴

  • ماده‌ واحده‌. سوابق‌ خدمت‌ غیرمشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بیمه‌شدگان‌ که‌ بابت‌ آن‌ حق‌بیمه‌ یا کسور بازنشستگی‌ به‌ صندوق‌ بازنشستگی‌ ذی‌ربط‌ پرداخت‌ گردیده‌ است‌، با انتقال‌ حق‌بیمه‌ یا کسور بازنشستگی‌ و مابه‌التفاوت‌ براساس‌ محاسبات‌ بیمه‌ای‌ آن‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ موجود صرفاً در تعیین‌ مستمری‌ بازنشستگی‌، از کارافتادگی‌ و بازماندگان‌ قابل‌ احتساب‌ می‌باشد مشروط‌ بر آنکه‌ افراد مزبور در زمان‌ بازنشستگی‌ دارای‌ حداقل‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ مندرج‌ در قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ باشند.
  

                     مطالب پیشین