کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

آئين نامه چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيات حل اختلاف

آئين نامه چگونگي تشكيل جلسات و نحوه
رسيدگي هيات حل اختلاف


مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۹ شوراي عالي كار

ماده ۱ هيات حل اختلاف از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان يا كانون انجمن هاي صنفي كارگران استان و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت (مديركل كار و امور اجتماعي , فرماندار و رئيس دادگستري محل) و يا نمايندگان آنها براي مدت دو سال تشكيل مي گردد .
تبصره جهت تسريع در امر رسيدگي در هر استان به تعداد مورد نياز هيات حل اختلاف تشكيل مي گردد .

ماده ۲ جلسات هيات حل اختلاف در محل كار و امور اجتماعي و حتي المقدور در خارج از وقت اداري به رياست مديركل كار و امور اجتماعي و يا نماينده او تشكيل خواهد شد .

تبصره ۱ در صورتي كه جلسات هيات حل اختلاف در ساعات اداري تشكيل شود كارفرما مكلف است با ماموريت نماينده كارگر در جلسات هيات موافقت نمايد .

تبصره ۲ دعوت از اعضاء هيأت حل اختلاف براي تشكيل جلسات با واحد كار و امور اجتماعي خواهد بود .

ماده ۳ جلسات هيأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات هيأت با اكثريت پنج نفر رأي از آراء افراد حاضر معتبر خواهد بود .

ماده ۴ در صورتي كه هر يك از نمايندگان كارگران و كارفرمايان سه جلسه متوالي يا پنج جلسه غير متوالي ظرف پانزده جلسه غيبت غير موجه داشته باشند واحد كار و امور اجتماعي , مي تواند غيبت را در حكم استعفا تلقي نمايد .
تبصره واحد كار و امور اجتماعي مكلف است بلافاصله نسبت به انتخاب جانشين نماينده مستعفي بر اساس مقررات اقدام نمايد .

ماده ۵ غيبت غير موجه نمايندگان دولت در جلسات هيأت حل اختلاف تقصير اداري محسوب مي شود و مراتب جهت پيگيري امر به وزير كار و امور اجتماعي منعكس مي گردد .

ماده ۶ وظايف هيأت حل اختلاف عبارت از : انجام وظايفي است كه طبق قانون كار و ساير قوانين و مقررات به عهده هيأت حل اختلاف گذاشته شده است .

ماده ۷ رسيدگي به پرونده ها به ترتيب تاريخ وصول مي باشد ولي هيأت حل اختلاف مي تواند به پيشنهاد واحد كار و امور اجتماعي به پرونده خاصي از نوبت رسيدگي نمايد .

ماده ۸ تصميمات هيأت حل اختلاف د دفتر مخصوصي ثبت خواهد شد و ابلاغ آنها به طرفين با واحد كار و امور اجتماعي محل مي باشد . اشخاص ذينفع مي توانند از آرا صادره هيأت رونوشت اخذ نمايند .

ماده ۹ ميزان حضور اعضاء هيأت هاي حل اختلاف به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده ۱۰ اين آئين نامه شامل ۹ ماده و ۴ تبصره در جلسه مورخ ۱۲/۱۲/۶۹ شوراي عالي كار تهيه و در تاريخ ۱۲/۱۲/۶۹ به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد .
نمايندگان دولت نمايندگان كارگران نمايندگان كارفرمايان