بخشنامه های سال ۱۳۸۹

۱ – پروژه ستاره شمال محمودآباد

۲ – صدور حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر ادامه فعالیت قانونی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و اعلام انحلال کانون عالی موازی

۳ – صورتمجلس مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ “نشست وفاق” نمایندگان کانون عالی و نمایندگان کانون منحله و مقام عالی وزارت کار

۴ – مجمع عمومی عادی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

۵ – بخشنامه حقوق و مزایای سال ۱۳۸۹

۶ – حق عضویت

۷ – صدور رأی قطعی از شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری

۸ – به تعویق افتادن زمان برگزاری مجمع عمومی عادی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

۹ – ارائه خدمات مشاوره به کارفرمایان با در اختیار داشتن کارشناسان برجسته روابط کار و تامین اجتماعی

۱۰ – برگزاری مجمع عمومی عادی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران