کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

بخشنامه هاي سال 1389

1 – پروژه ستاره شمال محمودآباد

2 – صدور حكم قطعي دادگاه تجديدنظر استان تهران مبني بر ادامه فعاليت قانوني كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران و اعلام انحلال كانون عالي موازي

3 – صورتمجلس مورخ 25/1/1389 “نشست وفاق” نمايندگان كانون عالي و نمايندگان كانون منحله و مقام عالي وزارت كار

4 – مجمع عمومي عادي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران

5 – بخشنامه حقوق و مزاياي سال 1389

6 – حق عضويت

7 – صدور رأي قطعي از شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري

8 – به تعويق افتادن زمان برگزاري مجمع عمومي عادي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران

9 – ارائه خدمات مشاوره به كارفرمايان با در اختيار داشتن كارشناسان برجسته روابط كار و تامين اجتماعي

10 – برگزاري مجمع عمومي عادي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران