برگزاری گردهمائی مشترک با حضور دبیرکل IOE

برگزاری گردهمائی مشترک با حضور دبیرکل IOE