کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

کارگاه آموزشی جهت ترویج مفاد مقاوله نامه کاریابی های خصوصی و جلب کشورها به پذیرش

کارگاه آموزشی جهت ترویج مفاد مقاوله نامه کاریابی های خصوصی و جلب کشورها به پذیرش