کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

ارتباط زنده و مستقیم اینترنتی در رابطه با موضوع مسئولیت اجتماعی

ارتباط زنده و مستقیم اینترنتی در رابطه با موضوع مسئولیت اجتماعی