شرکت در اجلاس ۲ روزه پیمان اقتصادی وین

شرکت در اجلاس ۲ روزه پیمان اقتصادی وین