کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

آئین نامه داخلی شورای عالی تأمین اجتماعی

آيين نامه داخلي شورايعالي تأمين اجتماعي
در دويست و چهارمين جلسه شورايعالي تأمين اجتماعي مورخ ۴/۳/۱۳۶۷ :
ماده ۱ : جلسات شورايعالي تأمين اجتماعي در سازمان تأمين اجتماعي و يا محل ديگري كه بر حسب مورد با نظر رياست شورايعالي تأمين اجتماعي تعيين خواهد شد تشكيل مي گردد .

< مصوب آذر ماه ۱۳۵۸ با ملحوظ داشتن آخرين اصلاحات بعمل آمده ( تغييرات حاصله ) >

ماده ۲ : جلسات عادي شورايعالي تأمين اجتماعي هر ماه يكبار به دعوت رئيس هيأت مديره و مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي تشكيل مي گردد . جلسات فوق العاده در صورت ضرورت به دعوت رئيس هيأت مديره و مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي تشكيل خواهد شد .

ماده ۳ : جلسات شورا با حضور ۹ نفر از اعضاﺀ رسميت مي يابد و اخذ رأي در جلسات علني بوده و تصميمات آن با اكثريت آراﺀ مشروط بر اينكه از ۷ رأي كمتر نباشد اتخاذ مي گردد .

تبصره : هيأت مديره و مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي در جلسات شورايعالي شركت خواهند كرد و در صورت لزوم مديران و كارشناسان سازمان با نظر مدير عامل مي توانند در جلسات حضور داشته باشند .

ماده ۴ : رئيس شورايعالي مي توانند از كارشناسان , اعضاﺀ كميته ها و مديران سازمان و افراد ذيصلاحيت ديگر دعوت به عمل آورد كه بدون داشتن حق رأي جهت تبادل نظر در جلسات شورا شركت نمايند .

ماده ۵ : صورتجلسات شورايعالي پس از تصويب به امضاي اعضاي حاضر در جلسه خواهد رسيد و يك نسخه از آن همراه با دعوتنامه جلسه بعد يا قبل از تشكيل جلسه بعد جهت كليه اعضاﺀ ارسال خواهد شد .

ماده ۶ : دبير شورا از طرف رئيس شورا با تأييد شورايعالي منصوب و سمت سرپرستي دبير خانه را خواهد داشت .

ماده ۷ : محل دبيرخانه شورايعالي در سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود .

ماده ۸ : تهيه و تنظيم دستور جلسات و همچنين صورتجلسات , پاسخ دادن به نامه ها و ترتيب ارسال
دعوتنامه ها براي اعضاﺀ شورايعالي , جمع آوري پيشنهادها و آمار مورد نياز شورا , ترتيب تنظيم امور دفتري دبير خانه , از وظايف دبير شورا است .

ماده ۹ : تشكيلات مورد نياز دبير خانه شورايعالي از طرف سازمان تأمين اجتماعي پيش بيني و كاركنان مربوطه به آن وسيله سازمان تأمين خواهد شد .

ماده ۱۰ : كميته هاي تخصصي شورايعالي ( موضوع تبصره ماده ۹ اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي ) در
رشته هاي مورد نياز به پيشنهاد رياست شورا و تصويب شورايعالي تعيين خواهد شد .

ماده ۱۱ : رئيس كميته به پيشنهاد رئيس شورا و تأييد شورايعالي تعيين خواهد شد .

ماده ۱۲ : اعضاﺀ هر كميته از بين افراد صاحب نظر و مطلع توسط رئيس هر كميته انتخاب و براي تأييد به شورا پيشنهاد خواهد شد و كميته ها با توجه به احتياج و ضرورت بنا به دعوت رئيس كميته و يا دبير شورايعالي تشكيل جلسه خواهند داد و نظر مشورتي خود را كتباً اعلام خواهند نمود .

ماده ۱۳ : اين آيين نامه مشتمل بر ۱۳ ماده و يك تبصره ماده ۹ اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي مصوب جلسه ۱۰/۶/۱۳۵۸ هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ
۲۴/۹/۱۳۵۸ شورايعالي تأمين اجتماعي بتصويب رسيد .