آئین نامه داخلی شورای عالی تأمین اجتماعی

آیین نامه داخلی شورایعالی تأمین اجتماعی
در دویست و چهارمین جلسه شورایعالی تأمین اجتماعی مورخ ۴/۳/۱۳۶۷ :
ماده ۱ : جلسات شورایعالی تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی و یا محل دیگری که بر حسب مورد با نظر ریاست شورایعالی تأمین اجتماعی تعیین خواهد شد تشکیل می گردد .

< مصوب آذر ماه ۱۳۵۸ با ملحوظ داشتن آخرین اصلاحات بعمل آمده ( تغییرات حاصله ) >

ماده ۲ : جلسات عادی شورایعالی تأمین اجتماعی هر ماه یکبار به دعوت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی تشکیل می گردد . جلسات فوق العاده در صورت ضرورت به دعوت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی تشکیل خواهد شد .

ماده ۳ : جلسات شورا با حضور ۹ نفر از اعضاﺀ رسمیت می یابد و اخذ رأی در جلسات علنی بوده و تصمیمات آن با اکثریت آراﺀ مشروط بر اینکه از ۷ رأی کمتر نباشد اتخاذ می گردد .

تبصره : هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در جلسات شورایعالی شرکت خواهند کرد و در صورت لزوم مدیران و کارشناسان سازمان با نظر مدیر عامل می توانند در جلسات حضور داشته باشند .

ماده ۴ : رئیس شورایعالی می توانند از کارشناسان , اعضاﺀ کمیته ها و مدیران سازمان و افراد ذیصلاحیت دیگر دعوت به عمل آورد که بدون داشتن حق رأی جهت تبادل نظر در جلسات شورا شرکت نمایند .

ماده ۵ : صورتجلسات شورایعالی پس از تصویب به امضای اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید و یک نسخه از آن همراه با دعوتنامه جلسه بعد یا قبل از تشکیل جلسه بعد جهت کلیه اعضاﺀ ارسال خواهد شد .

ماده ۶ : دبیر شورا از طرف رئیس شورا با تأیید شورایعالی منصوب و سمت سرپرستی دبیر خانه را خواهد داشت .

ماده ۷ : محل دبیرخانه شورایعالی در سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .

ماده ۸ : تهیه و تنظیم دستور جلسات و همچنین صورتجلسات , پاسخ دادن به نامه ها و ترتیب ارسال
دعوتنامه ها برای اعضاﺀ شورایعالی , جمع آوری پیشنهادها و آمار مورد نیاز شورا , ترتیب تنظیم امور دفتری دبیر خانه , از وظایف دبیر شورا است .

ماده ۹ : تشکیلات مورد نیاز دبیر خانه شورایعالی از طرف سازمان تأمین اجتماعی پیش بینی و کارکنان مربوطه به آن وسیله سازمان تأمین خواهد شد .

ماده ۱۰ : کمیته های تخصصی شورایعالی ( موضوع تبصره ماده ۹ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی ) در
رشته های مورد نیاز به پیشنهاد ریاست شورا و تصویب شورایعالی تعیین خواهد شد .

ماده ۱۱ : رئیس کمیته به پیشنهاد رئیس شورا و تأیید شورایعالی تعیین خواهد شد .

ماده ۱۲ : اعضاﺀ هر کمیته از بین افراد صاحب نظر و مطلع توسط رئیس هر کمیته انتخاب و برای تأیید به شورا پیشنهاد خواهد شد و کمیته ها با توجه به احتیاج و ضرورت بنا به دعوت رئیس کمیته و یا دبیر شورایعالی تشکیل جلسه خواهند داد و نظر مشورتی خود را کتباً اعلام خواهند نمود .

ماده ۱۳ : این آیین نامه مشتمل بر ۱۳ ماده و یک تبصره ماده ۹ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب جلسه ۱۰/۶/۱۳۵۸ هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ
۲۴/۹/۱۳۵۸ شورایعالی تأمین اجتماعی بتصویب رسید .