دعوت از تشکل های کارفرمایی کشور برای همایش با حضور دبیرکل IOE

دعوت از تشکل های کارفرمایی کشور برای همایش با حضور دبیرکل IOE