کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

اهمیت مسئولیت اجتماعی بنگاه ها (CSR) از تئوری تا عمل

اهمیت مسئولیت اجتماعی بنگاه ها (CSR) از تئوری تا عمل