کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

نشست همکاری های اقتصادی یک روزه سرمایه گذاری در گرجستان و قفقاز

نشست همکاری های اقتصادی یک روزه سرمایه گذاری در گرجستان و قفقاز