کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران