دوره های تخصصی تابستان ۲۰۰۸ در مرکز آموزش بین المللی تورین-ایتالیا

دوره های تخصصی تابستان ۲۰۰۸ در مرکز آموزش بین المللی تورین-ایتالیا