کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

سرمایه گذاری در مناطق بکر و کمتر توسعه یافته ترکیه

سرمایه گذاری در مناطق بکر و کمتر توسعه یافته ترکیه