کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

زمان برگزاری مجمع عمومی

زمان برگزاری مجمع عمومی