برخلاف اظهارات، کانون کارفرمایی سابق تنها تشکیلات کارفرمایی ایران می باشد

برخلاف اظهارات، کانون کارفرمایی سابق تنها تشکیلات کارفرمایی ایران می باشد